ราคาเริ่มต้นที่ 67,900.00฿
จองทัวร์

U 9 สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมัน – ฝรั่งเศส 9 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

9 วัน 8 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

Daily Tour

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 9 สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมัน – ฝรั่งเศส 9 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

ซูริค – ซไตน์อัมไรน์ – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์

– ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา

ทิทิเซ่ ป่าดำ – ริควีร์ – สตารสบูร์ก – แร็งส์

– ช้อปปิ้งลาวาเล่ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส – แวร์ซายน์ 

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

 

กำหนดการเดินทาง
เมษายน

20 – 28 เม.ย. 63

***ราคาพิเศษสุด คณะเดียวเท่านั้น ***

67,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 20 – 28 เม.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 67,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 65,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 63,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 10,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ(-/-/-)
 • วันที่สอง (2) ซูริค (สวิสฯ) – ซไตน์อัมไรน์ – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา – ทิทิเซ่(เยอรมัน)(B/L/D)
 • วันที่สี่ (4) ทิทิเซ่ – ริควีร์(ฝรั่งเศส) – สตราสบูร์ก – แร็งส์(B/L/D)
 • วันที่ห้า (5) แร็งส์ – ลาวาเล่ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช้อปปิ้งย่านช็องเอลิเซ่(B/-/D)
 • วันที่หก (6) พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์(B/L/-)
 • วันที่เจ็ด(7) ปารีส ชมเมือง ช้อปปิ้ง(B/-/-)
 • วันที่แปด (8) สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์ (ปารีส) – กรุงเทพฯ(B/-/-)
 • วันที่เก้า (9) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
วันแรก (1)	กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย พนักงานจากทาง U2 รอให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง

วันที่สอง (2) ซูริค (สวิสฯ) – ซไตน์อัมไรน์ – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
วันที่สอง (2)	 ซูริค (สวิสฯ) – ซไตน์อัมไรน์ – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น

00.35 น. บินตรงสู่สวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG970 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรอรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย มีเวลาให้ท่านเปิดกระเป๋าใบใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอากาศหนาวเย็น ในการเที่ยวชมประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

09.00 น. นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศมาตราฐานยุโรป ออกเดินทางสู่ เมืองซไตน์แอมไรน์ 55 ก.ม. / 1 ช.ม. เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีอายุกว่า 400 ปี และเป็นเมืองที่ยังเก็บอนุรักษ์ อาคาร บ้านเรือนในอดีต ที่มีการตกแต่งด้วยภาพเขียนสี มีถนนสายหลักเส้นเดียวในตัวเมืองโบราณ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆน่ารักที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น 20 ก.ม. / 0.30ช.ม. เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นชม น้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คที่สำคัญของลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์แห่งทหารรับจ้างชาวสวิสที่เสียชีวิตในช่วงการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศส สะพานไม้ชาเปล สะพานโบราณที่ทอดข้ามแม่น้ำรีอัสเข้าสู่เขตตัวเมืองเก่าของลูเซิร์น อายุกว่า 600 ปีและทะเลสาบลูเซิร์นที่มีบรรยากาศสวยงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกา-มีดพกวิคตอรีนอกซ์-ช็อคโกแลต ฯลฯ เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น 70 ก.ม. / 1 ช.ม. เมืองสวยที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างสองทะเลสาบทุนเนอร์ซีและเบรียน์เซอร์ซี ชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามตลอดการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) อินเทอร์ลาเก้น– ยอดเขาจุงเฟรา – ทิทิเซ่ (เยอรมัน)
วันที่สาม (3)	อินเทอร์ลาเก้น– ยอดเขาจุงเฟรา – ทิทิเซ่ (เยอรมัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ กรินเดอวาลด์ กรุนน์ 25 ก.ม. / 30 นาที เพื่อ โดยสารรถไฟท่องเที่ยวสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟสู่ ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค JUNGFRAUJOCH ซึ่งได้รับการบันทึกจากยูเนสโก้ให้เป็น 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามของบ้านสไตล์สวิสชื่นชมกับทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของภูเขาสูง-ทุ่งหญ้า-หิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงสถานีรถไฟยุงฟราว TOP OF EUROPE สถานีรถไฟที่มีความสูงที่สุดของยุโรปที่ระดับ 3,454 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนำท่านสัมผัสกับ วังน้ำแข็งหรือไอซ์พาเลซ ที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงาม มีแกะสลักตุ๊กตาน้ำแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนำท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิงค์ ที่ความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

14.13 น. นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่สถานีไคลน์ไชเด็คและเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม ก่อนนำท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ TITISEE 220 ก.ม./3ช.ม. เมืองตากอากาศขนาดเล็กๆ โอบล้อมด้วยภูเขา ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (BLACK FOREST) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) ทิทิเซ่ – ริควีร์(ฝรั่งเศส) – สตราสบูร์ก – แร็งส์
วันที่สี่ (4)    ทิทิเซ่ – ริควีร์(ฝรั่งเศส) – สตราสบูร์ก – แร็งส์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้านำท่านล่องเรือชมวิวสวยๆยามเช้าในทะเลสาบทิทิเซ่ ก่อนมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าเยอรมัน อาทิ นาฬิกากุ๊กกรู-กระเป๋าเดินทางริโมว่า-เครื่องครัวตุ๊กตาคู่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส แวะเดินเล่น ชมเมืองริควีร์ RIQUEWIHR 100 ก.ม./ 1 ชม หมู่บ้านเล็กๆกลางดงไร่องุ่น อีกแหล่งผลิตไวน์ดีแห่งแคว้นอัลซาค และยังมีความสวยงามของอาคารบ้านเรือนอายุกว่า 200-300 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตราสบูร์ก 70 ก.ม./ 1 ชม เมืองหลวงของ แคว้นอัลซาค ประเทศฝรั่งเศส มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกกันว่า ปารีสน้อยหรือ LA PETITE FRANCE นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแร็งส์ REIMS 340 ก.ม./ 4 ชม เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและผู้คนไม่พลุกพล่าน และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานถึง 2000 ปี ซึ่งบางแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NOVOTEL REIMS TINQUEUXหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) แร็งส์ – ลาวาเล่ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช้อปปิ้งย่านช็องเอลิเซ่
วันที่ห้า (5)	 แร็งส์ – ลาวาเล่ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ปารีส – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช้อปปิ้งย่านช็องเอลิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้านำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า และมหาวิหารแห่งเมืองแร็งส์ที่สวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ ลาวาเล่ วิลเลจ เอ้าท์เลท LAVALEE OUTLET 110 ก.ม. / 1.30 ช.ม. ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษ ท่านสามารถหาข้อมูลล่วงหน้าที่เว็บไซด์ https://www.tbvsc.com/la-vallee-village/en

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

15.00 น. นำท่านเดินทาง มหานครปารีส Paris 40 ก.ม. /1 ช.ม. เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติด นำท่านเดินเล่นชมบริเวณรอบนอกของพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ อดีตพระราชวังหลวงแห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศสกว่า 400 ปี ถ่ายรูปกับปิรามิดแก้วด้านบนที่เป็นทางเข้าหลักของลุฟว์ และปิรามิดกลับหัวที่อยู่ด้านล่างในย่านช้อปปิ้งใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
วันที่หก (6)	พระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟิล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมภายใน พระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม อันเป็นสถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟิล ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก / นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน หนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ผ่านถนนสายสำคัญ อเวนิว เดอ ชอมป์ เอลิเซ่ ต่อด้วย จตุรัสคองคอร์ดที่สวยงาม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก / อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหอมแบรนด์ดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าบริการ เพื่อให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (7) ปารีส ชมเมือง ช้อปปิ้ง
วันที่เจ็ด (7)	ปารีส ชมเมือง ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ช่วงเช้านำท่านขึ้นชมวิวสวยของมหานครปารีส จากมองต์มาร์ตที่ตั้งของวิหารสีขาวซาคเคอร์เกอร์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวปารีเซียง รวมทั้งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของปารีสอีกด้วย จากนั้นนำท่านลงเรือบาโตว์มุช ล่องชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม 2 ฝั่งริมแม่น้ำแซนต์
จากนั้นนำท่านส่งลงบริเวณใจกลางกรุงปารีส ถนน อเวนิว เดอ ชอมป์ เอลิเซ่ ให้ท่านมีเวลาอิสระตามต้องการ อาทิ เข้าชมพิพิธภัณฑ์-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-เลือกชิมอาหารอร่อย
อิสระอาหารกลางวัน และค่ำ

19.00 น. ได้เวลานัดหมายรับท่านกลับที่พัก
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่แปด (8) สนามบินชาร์ลเดอกอลล์ (ปารีส) – กรุงเทพฯ
วันที่แปด (8)	สนามบินชาร์ลเดอกอลล์ (ปารีส) – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอกอลล์ เพื่อทำการเช็คอินและผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

วันที่เก้า (9) กรุงเทพฯ
วันที่เก้า (9)	กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.เอกสารส่วนตัว

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย เพื่อประกอบ
การพิจารณาวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จำนวน 2 รูปต่อท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน/เบอร์มือถือ
 สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 สำเนาบัตรข้าราชการ

2.หลักฐานการทำงาน

* พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน 

* เจ้าของบริษัท :  สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

* เจ้าของกิจการ :  ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

* ข้าราชการ :  ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน 

* ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี

* นักเรียน/นักศึกษา :  ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

3.หลักฐานการเงิน

* ใช้สำเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันยอดในบัญชี จะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ

4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง 

จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 67,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>