ราคาเริ่มต้นที่ 50,900.00฿
จองทัวร์

U 7 โปรโมชั่นไฮไลต์อิตาลี 8 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

Daily Tour

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 7 โปรโมชั่นไฮไลต์อิตาลี 8 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

มิลาน – เวโรนา – เวนิส – ปิซ่า – ฟลอเร้นซ์

– ซานจิมินาโน– เซียน่า – โรม – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 24 – 31 มี.ค. 63 50,900.-
เมษายน 21 – 28 เม.ย. 63 53,900.-
พฤษภาคม 5 – 12 พ.ค. 63

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 24 – 31 มี.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 50,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 48,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 46,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   6,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 21 – 28 เม.ย. / 5 – 12 พ.ค. 63  ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 53,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 51,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 49,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 6,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – เวโรนา – เวนิสเมสเตร้(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) เวนิสเมสเตร้ – เกาะเวนิส – พราโต้(B/L/D)
 • วันที่สี่ (4) พราโต้ – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – พราโต้(B/L/-)
 • วันที่ห้า (5) พราโต้ – เซียน่า – มหาวิหารเซียน่า – ซานจิมิยาโน่ – จัตุรัสดูโอโม – โรม(B/L/D)
 • วันที่หก (6) โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท(B/L/-)
 • วันที่เจ็ด (7) โรม – กรุงเทพฯ(B/-/-)
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
วันแรก (1)	กรุงเทพฯ

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) –เวโรนา- เวนิสเมสเตร้
วันที่สอง (2)	กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) –เวโรนา- เวนิสเมสเตร้

00.35 น. บินตรงสู่ กรุงมิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง )

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินมาเพลซ่า กรุงมิลาน MILAN MALPENSA ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรอรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน 50 ก.ม. / 1 ช.ม. เพื่อให้ท่านเดินชมความสวยงามของบริเวณภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ มิลาโนดูโอโม และชม แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล ศูนย์การค้าแห่งแรกของมิลาน ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาวินซี่ ศิลปินชื่อดังของอิตาลี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสบายๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา 160 ก.ม. / 2 ช.ม. เมืองแห่งตำนานรักอมตะ โรมิโอกับจูเลียส นำท่านเดินชมจัตุรัสบรา ที่ตั้งของ อารีน่า หรือโคลอสเซี่ยมขนาดย่อม สนามกีฬาในยุคจักรวรรดิโรมัน เดินผ่านย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินสู่ บ้านจูเลียส ให้ท่านได้สัมผัสกับหัวใจรักที่ยิ่งใหญ่ของรูปปั้นจูเลียส ชมระเบียงที่หนุ่มโรมิโอ เสี่ยงปีนขึ้นหาสาวที่รัก ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวเนเซีย หรือเวนิสเมสเตร้ 110 ก.ม. / 1.45 ช.ม. เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม RUSSOT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) เวนิสเมสเตร้ – เกาะเวนิส – พราโต้
วันที่สาม (3)	เวนิสเมสเตร้ – เกาะเวนิส – พราโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อลงเรือข้ามสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค เจ้าของสมญานามเจ้าหญิงแห่งทะเลเอเดรียติค เมืองที่ไม่มีรถยนต์ การเดินทางภายในเกาะเวนิส ต้องเดินหรือใช้เรือ ลัดเลาะไปตามคลองเล็กคลองน้อย กว่า 118 คลอง มีสะพานเชื่อมไป มา กว่า 400 สะพาน นำท่านเดินเที่ยวชมแลนด์มาร์คที่สำคัญของเวนิส อาทิ สะพานสะอื้น –พระราชวังดอร์ดจ-มหาวิหารเซนต์มาร์ค-หอระฆัง-หอนาฬิกาโบราณ รวมทั้งสะพานริอัลโต้ สะพานใหญ่ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ

บ่าย ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆในเวนิส อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย-หน้ากากคาร์นิวัล หรือท่านอาจใช้เวลาใน การล่องเรือกอนโดล่า ชมคลองเล็ก คลองน้อยของเวนิส (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติก หรือท่านอาจจะนั่งพักผ่อนสบายๆจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก จนถึงเวลานัดหมายข้ามเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าที่พักในเมืองพราโต้ 250 ก.ม. / 3.30 ช.ม. ใกล้เมืองฟลอเรนซ์
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันที่สี่ (4) พราโต้ – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – พราโต้
วันที่สี่ (4)      พราโต้ – ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – พราโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า 80 ก.ม. / 1 ช.ม. เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และ อีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือเขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกันส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดจากฐานที่ทรุดไปข้างหนึ่ง หลังจากการสร้างเสร็จ เมื่อวัดดูปรากฎว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย เดินทางต่อสู่ นครฟลอเรนซ์ 90 ก.ม. / 1.20 ช.ม. เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ นำท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ นำท่านถ่ายรูปกับบริเวณรอบนอกของมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเรนซ์ เดินต่อสู่ จัตุรัสซิคนอเรีย ที่ตั้งของพระราชวังเวคคิโอ ที่บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเคยเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักเดวิด ของไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน ก่อนถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์อาคาเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีสถานที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ

19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองพราโต้ 20 ก.ม. / 40 นาที
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) พราโต้ – เซียน่า – มหาวิหารเซียน่า – ซานจิมิยาโน่ – จัตุรัสดูโอโม – โรม
วันที่ห้า (5)		พราโต้ – เซียน่า – มหาวิหารเซียน่า – ซานจิมิยาโน่ – จัตุรัสดูโอโม – โรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาน จิมิยาโน SAN GIMIGNANO 70 ก.ม. / 1 ช.ม. เมืองเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยุคกลาง ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณภายนอกของวิหารซานจิมินาโน จัตุรัสดูโอโม ที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านชิมไอศครีม เจลาโต้ชื่อดัง แชมป์โลกไอศครีมหลายสมัย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า SIENA 50 ก.ม. / 1 ช.ม. อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า เพื่อชม จัตุรัสเดล คัมโป ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปาลาซโซ พับบลิโค เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมานเจีย ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียน่า หรือ ดูโอโมดิเซียนา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215-1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม 230 ก.ม. / 3 ช.ม. เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง 2,000 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท
วันที่หก (6)	โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่บริเวณ นครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน คาทอลิกที่ประทับขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรม ก่อนให้เวลาท่านเข้าชมภายในมหาวิหารที่สร้างด้วยศิลปกรรมในยุคเรเนซองส์ที่งดงาม ชมรูปแกะสลักปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากการถูกตรึงบนไม้กางเขน ผลงานชิ้นสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับไมเคิลแองเจโล ฯลฯ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ชม ประตูชัยคอนสแตนติน และผ่านชมบริเวณจตุรัสเวนีเซีย ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้รวบรวมหัวเมืองต่างๆให้เป็นราชอาณาจักรอิตาลี โดยพระองค์ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิตาลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินชม ย่านบันไดสเปน จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น แลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงโรม ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ก่อนเดินต่อสู่น้ำพุเทรวี่ น้ำพุในตำนานที่ท่านจะต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทางให้ท่านได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ BURBERRY, MS SIXTY, GEOX, GALLO, DOCKSTEPS, HUGO BOSS, SAMSONITE, NIKE FACTORY, ROBERTO CAVALLI, VALENTINO, STEFANEL, QUICKSILVER, LINDT, LEVI’S DOCKERS, SALVATORE FERRAGAMO, BALDININI และอื่นๆอีกมากมาย อิสระ
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (7) โรม – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด (7)	โรม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟิอูมิชิโน่ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสารและขอคืนภาษี

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง )

วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ
วันที่แปด (8)	กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยื่นขอวีซ่าสถานทูตอิตาลี ต้องทำอะไรบ้าง?
สถานทูตอิตาลี

*** ทุกท่านต้องแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY ***

***ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)***

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า 
สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป)

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 50,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>