ราคาเริ่มต้นที่ 58,900.00฿
จองทัวร์

U 6 โปรโมชั่น ทัวร์อังกฤษ 7 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

7 วัน 6 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 6 โปรโมชั่น ทัวร์อังกฤษ 7 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

ลอนดอน – หมู่บ้านเบ็นบิวรี่ – เบคอนตัน

– ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์

สแตรทฟอร์ทเทิร์นเบส – บาธสเตชั่น

– บาธทาวเวอร์ออฟลอนดอน

– อิสระช้อปปิ้งเต็มอิ่มในลอนดอน 1 วันเต็ม

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 21 – 27 มิ.ย. 63

*** กรุ๊ปเดียวเท่านั้น ***

58,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 21 – 27 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 58,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 56,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 54,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   8,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก(1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง(2)ลอนดอน(อังกฤษ)-หมู่บ้านเบ็นบริสเบอรี่-ลิเวอร์พูล-สนามฟุตบอลแอนฟีลด์-แมนเชสเตอร์(-/L/D) 
 • วันที่สาม(3)แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด-สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอวอน-บิสเตอร์เอ้าท์เลท(B/L/-)
 • วันที่สี่ (4) ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - โรมันบาธ - พระราชวังวินเซอร์(B/L/D)
 • วันที่ห้า(5) กรุงลอนดอนอิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย(ไม่มีบริการรถรับส่ง) (B/-/-)
 • วันที่หก(6) ลอนดอน- ซิตี้ทัวร์- หอนาฬิกาบิ๊กเบน- ลอนดอนลอนดอน- กรุงเทพ (B/L/-)
 • วันที่เจ็ด (7) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 63 (1)		กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คบัตรโดยสาร

วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 (2) ลอนดอน (อังกฤษ) – หมู่บ้านไบบิวรี่ – เบอตัน ออน เดอะวอเตอร์ ลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – แมนเชสเตอร์
วันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 (2) ลอนดอน (อังกฤษ) – หมู่บ้านไบบิวรี่ – เบอตัน ออน เดอะวอเตอร์   			   ลิเวอร์พูล – สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – แมนเชสเตอร์

00.15 น. บินตรงสู่ กรุงลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ TG 910 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ช.ม.)

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน (LONDON) ประเทศอังกฤษ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรอรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย นำท่านออกเดินทางสู่เขต Cotswold พื้นที่ตอนกลางของประเทศอังกฤษที่ประกอบด้วยหมู่บ้านกว่า 70 หมู่บ้านซึ่งความสวยงามของ Cotswold นั้นถูกขนานนามว่า Heart of England นำท่านชม หมู่บ้านไบบิวรี BIBURY 115 ก.ม. / 1.45 ช.ม. หมู่บ้านที่เป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยายอันสุดแสนโรแมนติคพร้อมเก็บภาพความประทับใจกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ / นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กๆน่ารัก เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ BOURTON ON THE WATER25 ก.ม. / 30 นาที ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมู่บ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Fish And Chips

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล LIVERPOOL 250 ก.ม. / 3.30 ช.ม.ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล นำท่านเดินทางสู่ ท่าอัลเบิร์ต ALBERT DOCK จุดเช็คอิน เก็บภาพสวยๆของอาคารสำคัญๆและท่าเรือเก่าของลิเวอร์พูล จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพด้านนอกกับ สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ ANFIELD STADIUM เป็นที่ระลึก ฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูล เปิดใช้งานเมื่อปี 1884 สนามขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแฟนบอลได้ถึง 61,905 คน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ MANCHESTER 55 ก.ม. / 45 นาที เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ศูนย์กลางส่งออกผขนสัตว์ที่โด่งดังในอดีต อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS MANCHESTER หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 63 (3) แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บิสเตอร์เอ้าท์เลท
วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 63 (3) แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บิสเตอร์เอ้าท์เลท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
หนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่โด่งดังจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าจากเมกกะสโตร์ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Stratford Upon Avon 195 ก.ม. / 2.30 ช.ม. เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่งร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของบ้านเช็คสเปียร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นําท่านเดินทางสู่บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เลจ BICESTER VILLAGE OUTLET 70 ก.ม. / 1 ช.ม. ช้อปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ ท่านให้เลือกสรร ท่านสามารถหาข้อมูลล่วงหน้าจากเว็บไซด์ https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/bicester-village/

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
เดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON)
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HESTON HYDE หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 (4) ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรมันบาธ – พระราชวังวินเซอร์
วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 (4)		ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรมันบาธ – พระราชวังวินเซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ STONEHENGE 120 ก.ม. / 1.45 ช.ม. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ BATH 65 ก.ม. / 1 ช.ม.

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย หลังอาหารให้เวลาท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารบาธ BATH ABBEY และบริเวณด้านหน้าของ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ ROMAN BATH ถือเป็นโรงอาบน้ำโรมันขนาดใหญ่ในสมัยโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ WINDSOR เพื่อถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังวินด์เซอร์ อีกหนึ่งพระราชวังอัน เป็นที่แปรพระราชฐานของราชวงศ์อังกฤษมากว่า 900 ปีโดยกษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารโฟร์ซีซัน เป็ดย่างในตำนานร้านต้นตำรับที่ควีนส์เวย์
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HESTON HYDE หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที่ 25 มิ.ย. 63 (5) กรุงลอนดอน อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการ รถโค้ช/อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ)
วันพฤหัสฯที่ 25 มิ.ย. 63 (5) กรุงลอนดอน อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการ รถโค้ช/อาหารกลางวัน/อาหารค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันท่องเที่ยวช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเลือก ช้อปปิ้ง-ชมพิพิธภัณฑ์-รับประทานอาหารตามที่ท่านต้องการ อาทิ
- อิสระเลือกช้อปปิ้งที่ห้างดังใจกลางกรุงลอนดอน เช่น ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge) / ถนนอ๊อกฟอร์ดOxford Street ที่มีห้างสรรพสินค้ามากมายหลากหลาย /ถนนคาร์นาบี้ (Canaby Street) แหล่งแฟชั่นสุดฮิตของวัยรุ่นที่มีร้าน G - Star Raw, Diesel, Replay, Vans /ถนนนิว บอนด์ (New Bond Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านซุปเปอร์แบรนด์ อย่างเช่น Louis Vitton, Gucci, Prada, Mulberry, Burberry, Alexander Mc Queen, Long Champ, Bvlgari เป็นต้น
-อิสระชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆอาทิ British Museum - V&A Museum-Natural History Museum ฯลฯ
- อิสระให้ท่านเลือกเที่ยวนอกเมืองตามอัธยาศัย เช่น Warner Bros Studio London ให้ท่านได้เข้าชมบ้าน ของภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาค ซึ่งท่านควรจองบัตรเข้าชมล่วงหน้าจากทางเว็บไซด์
- อิสระ พบปะเยี่ยมเยือน บุตรหลาน ญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในลอนดอนหรือเมืองใกล้เคียง
- อิสระเลือกชิมร้านอาหารชื่อดังในลอนดอนมากมาย ตามความต้องการ
- อิสระเดินเล่นในย่านดังอย่าง โซโห ไชน่าทาวน์-พิคคาเดลี่เซอร์คัส-โคเว้นท์ การ์เดน-น้อตติ้งฮิลล์ ฯลฯ
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HESTON HYDE หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 (6) ลอนดอน – ซิตี้ทัวร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – หอคอยลอนดอน – กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 (6)	ลอนดอน – ซิตี้ทัวร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – หอคอยลอนดอน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน โดยเริ่มจากบริเวณด้านหน้าของพระราชวังบัคกิ้งแฮม ที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ทที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ผ่านบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เข้าสู่เขตซิตี้ ออฟ ลอนดอน ด้วยพื้นที่เพียง 1 ตารางไมล์ แต่เป็นที่ตั้งของเหล่า บริษัทการเงิน การธนาคารมากมาย รวมทั้ง ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน อดีตพระราชวังหลวงแห่งแรก สร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078รวมทั้งเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ให้ท่านเดินเล่นบริเวณโดยรอบหรือท่านจะซื้อตั๋วเข้าชมด้านใน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเก็บภาพสวยๆกับ สะพานหอคอย Tower Bridge / อาคาร The Shard ที่สูงตระหง่านกว่า 309 เมตร / 72 ชั้น ให้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสบายๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมนูติมซำ

บ่าย นำท่านผ่านชม จัตุรัสรัฐสภา - มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน Big Benที่มีความสงู 320 ฟุตบตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์ อยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อทำการเช็คอินบัตรโดยสารและผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี

21.25 น. บินตรง กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917

วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 63 (7) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 63 (7)		กรุงเทพฯ

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.เอกสารส่วนตัว

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย เพื่อประกอบ
การพิจารณาวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จำนวน 2 รูปต่อท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน/เบอร์มือถือ
 สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 สำเนาบัตรข้าราชการ

2.หลักฐานการทำงาน

* พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน 

* เจ้าของบริษัท :  สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

* เจ้าของกิจการ :  ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

* ข้าราชการ :  ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน 

* ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี

* นักเรียน/นักศึกษา :  ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

3.หลักฐานการเงิน

* ใช้สำเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันยอดในบัญชี จะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ

4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง 

จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 58,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>