ราคาเริ่มต้นที่ 54,900.00฿
จองทัวร์

U 5 PROMOTION ฝรั่งเศส 7 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

7 วัน 6 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 5 PROMOTION ฝรั่งเศส 7 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

เที่ยวเน้นๆแหล่งท่องเที่ยวดังของฝรั่งเศสตอนเหนือ

อาทิ ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ – มองต์เซนต์มิเชล

– นอร์มังดี – โดวิลล์ – รูออง – แวร์ซายน์ – ปารีส 

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 23 – 29 มี.ค. 63 54,900.-
พฤษภาคม 11 – 17 พ.ค. 63 5,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 23 – 29 มี.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 54,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 52,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 50,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   6,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 11 – 17 พ.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 54,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 52,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   8,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

  • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
  • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

 

View More

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
วันแรก (1)		กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คบัตรโดยสาร

วันที่สอง (2) ปารีส (ฝรั่งเศส) – ปราสาทชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์
วันที่สอง (2)	 	ปารีส (ฝรั่งเศส) – ปราสาทชอมบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์

00.01 น. บินตรงสู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ TG 930 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

07.10 น. เดินทางถึง กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศสหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรอรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองชอมบอร์ด 200 ก.ม. / 3 ช.ม. เพื่อนำท่านเข้าชมภายใน ปราสาทชอมบอร์ด CHATEAU CHAMBORD หนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตามพระประสงค์ของของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1 และเป็นสถานที่เสียชีวิตของเลโอนาร์โด ดาวินชี ในปีค.ศ.1519 หนึ่งในผู้ร่วมออกแบบปราสาทแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเชอนองโซว์ 55 ก.ม. / 1 ช.ม. เพื่อเข้าชมภายใน ปราสาทเชอนงโซ Château de Chenonceau หนึ่งในปราสาทที่มีแลนด์สเคปที่สวยงาม ก่อสร้างเป็นสะพานคร่อมอยู่เหนือแม่น้ำแชร์ และสร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น เป็นพระราชวังที่ประทับของพระราชินีแคทเทอรีน แห่ง เมอดิซี่ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมปราสาทที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตูร์ TOURS 35 ก.ม. / 0.40 ช.ม. เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (LOIRE RIVER) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 จึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ และยังเคยเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เมื่อสมัยศตวรรษที่ 4

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) ตูร์ – มอนต์แซงมิเชล – โดวิลส์ – เลฮาฟ
วันที่สาม (3)		ตูร์ – มอนต์แซงมิเชล – โดวิลส์ – เลฮาฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มองต์แซงต์มิเชลMONT SAINT MICHEL 275 ก.ม. / 4 ช.ม. เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะบริเวณปากแม่น้ำคูสนองก่อนออกสู่ทะเลเหนือ หนึ่งในเมืองมรดกโลกของยูเนสโกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์มิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ในอดีตบรรดาผู้แสวงบุญที่จะเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ต้องรอเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจึงจะสามารถเดินเข้า-ออกเกาะแห่งนี้ จนทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังจนกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของฝรั่งเศส ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 3 ล้านคน แต่ประชากรบนเกาะมีไม่ถึง100คน ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูปสวยๆสบายๆ ชิมอาหารดัง-ขนมอร่อยของเกาะแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโดวิลส์ DEAUVILLE 180 ก.ม. / 2 ช.ม. เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าสวยงามน่ารัก และร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเลฮาฟ LE HAVRE

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE BASSIN DU COMMERCEหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) เลฮาฟ – รูอ็อง – แวร์ซายส์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส
วันที่สี่ (4)	เลฮาฟ – รูอ็อง – แวร์ซายส์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง ROUEN 126 ก.ม. / 2.20 ช.ม. เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 เพื่อนำท่านชม มหาวิหารรูอ็อง ROUEN CATHEDRAL โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นชม โบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทั้งเป็น วีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแวร์ซายส์ 125 ก.ม. / 1.45 ช.ม. เพื่อ เข้าชมภายใน พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLE PALACE) พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม อันเป็นสถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1ให้เวลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวัง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) ปารีส – LA VALLEE VILLAGE OUTLET – ปารีส – ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่ห้า (5)	 	ปารีส – LA VALLEE VILLAGE OUTLET – ปารีส – ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองปารีส โดยเริ่ม จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟิลEIFFEL TOWER ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ARC DE TRIOMPHE หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงปารีส ที่ตั้งอยู่บริเวณหัวถนนชอมป์ เอลิเซ่ที่โด่งดัง ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ต PLACE DELA CONCORDE ที่สวยงาม นำท่านสู่วิหารซาคเคอร์เกอ บนมองต์มาร์ต อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ถ่ายรูป ชมวิว ช้อปปิ้งของที่ระลึก ยอดนิยมในกรุงปารีส นำท่านสู่บริเวณ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมบริเวณรอบนอกของลุฟว์ รวมทั้ง ประตูคารูเซล – ปิรามิดแก้ว สัญลักษณ์ที่สำคัญของลุฟว์ นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหอมแบรนด์ชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่างมากมาย และร้านสินค้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ

บ่าย ช่วงบ่ายนำท่านสู่ ลาวาเล่ย์ เอ้าท์เลท LA VALEE OUTLET เพื่อช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษ ท่านสามารถดูข้อมูลร้านค้าล่วงหน้าได้จากทางเว็บไซด์ https://www.tbvsc.com/la-vallee-village/en

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ

19.30 น. นำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) ปารีส – กรุงเทพฯ
วันที่หก (6)		ปารีส – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอกอลล์ เพื่อทำการเช็คอินบัตรโดยสารและผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี

13.30 น. บินตรง กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

วันที่เจ็ด (7) กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด (7)		กรุงเทพฯ

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

Created with Sketch.
เริ่มต้น 54,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>