ราคาเริ่มต้นที่ 54,900.00฿
จองทัวร์

U 4 ยุโรปตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย – ฮังการี – เช็ก – เยอรมัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

Daily Tour

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 4 ยุโรปตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย – ฮังการี – เช็ก – เยอรมัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

เวียนนา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ปาร์นดรอฟ์เอ้าท์เลท

พระราชวังเชรินบรุนน์ – ทะเลสาบฮัลลสตัดด์ – เชสกี้ครุมลอฟ – กรุงปราก

– คาร์โลวีวารี – นูเรมเบิร์ก – วูรซ์บวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 25 มี.ค. – 01 เม.ย. 63    54,900.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ     
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – เวียนนา(ออสเตรีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท(ออสเตรีย)– กรุงเวียนนา(B/-/D)
 • วันที่สี่ (4) เวียนนา – ฮัลส์สตัท – เชสกี้ครุมลอฟ(เช็ค)(B/L/D)
 • วันที่ห้า (5) เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – เซนต์วิตุส – โกลเด้นเลน – สะพานชาร์ลส(B/L/D)
 • วันที่หก (6) ปราก – คาร์โลวีวารี – นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)(B/L/D)
 • วันที่เจ็ด (7) นูเรมเบิร์ก – วูร์ซบวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ(B/L/-)
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ      

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
วันแรก (1)	กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3
เค้าน์เตอร์เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่สอง (2)  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

01.30 น. บินตรงสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)

07.30 น. หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ BUDAPEST 200 ก.ม. / 3 ช.ม. นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ที่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยตัวเมืองมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน ทำให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งปราสาท ที่เรียกว่า “บูดา” และฝั่งเมืองใหม่ที่ขยายออกมา เรียกว่า “เปสต์” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” ในปัจจุบันมีประชากรอยู่หนาแน่นมากกว่า 3 ล้านคน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านสู่ลาน ฮีโร่สแควร์ ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ1,000ปี บนยอดเสาสูงของอนุสาวรีย์ เป็นรูปของเทพกาเบรียล แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกยื่นมงกุฏให้แก่เซนต์สตีเฟ่นที่ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการี จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของบูดาเปส์ท และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามในฝั่งเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความสวยงามแบบพาโนรามาของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับชาวประมงแม็กยาร์ ที่ช่วยกันต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกราตั้งแต่ในยุคกลาง จากนั้นนำท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำดานูบ อีกหนึ่งแม่น้ำสายสำคัญของยุโรป ที่มีความยาวกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมความสวยงามของอาคารที่เรียงรายริมสองฝั่งแม่น้ำ อาทิ อาคารรัฐสภา พระราชวังหลวง ป้อมปราการชาวประมง รวมทั้ง สะพานเชนบริดจ์ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของบูดาเปสต์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูกูลาชซุป
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOTEL HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท (ออสเตรีย)– กรุงเวียนนา
วันที่สาม (3)	บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท (ออสเตรีย)– กรุงเวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท 190 ก.ม. / 2.30 ช.ม. เอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวัค และฮังการี ให้เวลาท่านเดินเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษตามอัธยาศัย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ของเอ้าท์เลท : https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-parndorf/

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

14.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา VIENNA 50 ก.ม./ 45 นาที นำท่านนั่งรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ก จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า แวะถ่ายภาพสวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พาร์ค จากนั้นนำท่านเข้าชมภายในของพระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอำนาจอย่างยาวนานถึง 40 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AUSTRIA TREND LASSALLE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) เวียนนา – ฮัลส์สตัท – เชสกี้ครุมลอฟ (เช็ค)
วันที่สี่ (4)    เวียนนา – ฮัลส์สตัท – เชสกี้ครุมลอฟ (เช็ค)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลส์สตัท HALLSTATT 290 ก.ม. / 3.45 ช.ม. เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด์ ที่สวยงามและได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก / นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของฮัลส์สตัท อิสระให้ท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ CESKY KRUMLOV 210 ก.ม. / 3 ช.ม. ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่บนคุ้งแม่น้ำวัลตาวา เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกด้วย นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 สิ่งที่ทำให้ปราสาทโดดเด่นคือ หอคอยทรงกลม ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพู มีกลิ่นอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่มองเห็นได้จากทั่วเมือง ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองแบบพาโนรามาที่ท่านจะได้ภาพประทับใจกับเมืองสุดสวยแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม BELLEVUE CESKE KRUMLOV หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – เซนต์วิตุส – โกลเด้นเลน – สะพานชาร์ลส
วันที่ห้า (5)	เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – เซนต์วิตุส – โกลเด้นเลน – สะพานชาร์ลส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงปราก PRAGUE 170 ก.ม. / 2.30 ช.ม. เจ้าของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้าวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นำท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาท ที่มีมหาวิหารเซนต์วิตุสวิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านสู่ โกลเดนเลน (GOLDEN LANE) สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรก ๆและเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเกอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ นาท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นำท่านเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่จริง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณจัตุรัสที่มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่องแก้ว ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL PANORAMA หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) ปราก – คาร์โลวีวารี – นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)
วันที่หก (6)	ปราก – คาร์โลวีวารี – นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี KARLOVY VARY 125 ก.ม. / 1.45 ช.ม.หรือคาร์ลสบาด ในภาษาเยอรมัน เมืองที่มีความหมายว่าเมืองน้ำแร่ร้อนของพระเจ้าชาร์ลส ตามตำนานที่พระองค์ได้ออกมาล่าสัตว์และมาพบบ่อน้ำพุร้อนนี้เข้าโดยบังเอิญในราวกลางคริตศตวรรษที่14 น้ำแร่ร้อนเหล่านี้มีอุณหภูมิตั้งแต่ 34-73 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด นำท่านชม เมืองคาร์โลวี วารี หรือ คาร์ลสบาด ในภาษาเยอรมัน เมืองสปาที่โด่งดังที่สุดของสาธารณ รัฐเชค เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษาตัว และบำรุงร่างกาย โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร นำท่านชมย่านร้านค้า หอนาฬิกา โบสถ์ประจำเมือง และให้ท่านได้ทดลอง ดื่มน้ำแร่จากบ่อน้ำแร่ร้อน หรือเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ ถ้วยเซรามิค สำหรับดื่มน้ำแร่ร้อน ขนมเวเฟอร์แผ่นออปลัทกี เหล้าสมุนไพรเบคคารอฟสกี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืง

บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเยอรมันสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก NUREMBERG 230 ก.ม. / 3 ช.ม. เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปีและยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบตัวเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ปราสาทไกเซอร์เบิร์ก แห่งนูเรมเบิร์ก นับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นจุดชมวิวตัวเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE CONGRESS NUREMBERG หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (7) นูเรมเบิร์ก – วูร์ซบวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด (7)	นูเรมเบิร์ก – วูร์ซบวร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวูร์ซบวร์ก 100 ก.ม. / 1.20 ช.ม. อีกหนึ่งเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ นำท่านขึ้นบนเนินเขาสู่บริเวณป้อมปราการมาเรียนเบิร์ก เดินเล่นถ่ายรูปชมวิวสวยของตัวเมือง จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงค์เฟิร์ทFRANKFURT 120 ก.ม. / 1.45 ช.ม. ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ / นำเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ / อิสระท่านเดินเล่น ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำ ตามอัธยาศัย

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ทเพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร และทำคืนภาษี

20.40 น. บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ
วันที่แปด (8)	กรุงเทพฯ

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

หลักฐานการยื่นวีซ่าเชค มีอะไรบ้าง ?
การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเชค 

1.พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า (หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)
บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

      3.1  กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

        3.2  กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ
5.ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง
6.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล
7.หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ) ไม่ต้องรับรองคำแปลจากกรมการกงสุล

       7.1. กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวง   พาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ

       7.2. กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

       7.3. กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

8.ใช้หนังสือรับรองธนาคารตัวจริง คู่กับ สำเนาสมุดธนาคารบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนอัดเดรตเป็นปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ)

***หมายเหตุ  กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ต้องมี หนังสือรับรองธนาคารตัวจริง คู่กับ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้รับรองค่าใช้จ่ายด้วย

        8.1. กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ

        8.2. กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง

        8.3. กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาสพอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง (ผู้สนับสนุน ไม่จำเป็นต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตเช็ค)
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
Created with Sketch.
เริ่มต้น 54,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>