ราคาเริ่มต้นที่ 54,900.00฿
จองทัวร์

U 3A ยุโรปตะวันออก 8 วัน
สโลวัค – ฮังการี – เชค – ออสเตรีย

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

Daily Tour

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 3A ยุโรปตะวันออก 8 วัน

สโลวัค – ฮังการี – เชค – ออสเตรีย

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ      
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ เวียนนา(ออสเตรีย) บราติสลาวา(สโลวัค) บูดาเปสต์(ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ(/L/D)
 • วันที่สาม (3) บูดาเปสต์ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท กรุงปราค(เช็ก)(B//D)     
 • วันที่สี่ (4) กรุงปราค(เช็ก) มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส์ เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ครุมลอฟ(B/L/D)     
 • วันที่ห้า (5) เชสกี้ครุมลอฟ ฮัลสตัดด์(ออสเตรีย) เวียนนา(B/L/D)      
 • วันที่หก (6) เวียนนา ชมเมือง เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์(B/L/-)
 • วันที่เจ็ด (7) เวียนนากรุงเทพฯ(B//-) 
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 5 – 12 มิ.ย. 63    54,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 5-12 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    54,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    52,900.- บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    50,900.- บาท
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    8,000.- บาท

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ**กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ      
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – เวียนนา(ออสเตรีย) – บราติสลาวา(สโลวัค) – บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท – กรุงปราค(เช็ก)(B/-/D)     
 • วันที่สี่ (4) กรุงปราค(เช็ก) – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ – เขตเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เชสกี้ครุมลอฟ(B/L/D)     
 • วันที่ห้า (5) เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัดด์(ออสเตรีย) – เวียนนา(B/L/D)      
 • วันที่หก (6) เวียนนา – ชมเมือง – เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์(B/L/-)
 • วันที่เจ็ด (7) เวียนนา– กรุงเทพฯ(B/-/-) 
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 (1)		กรุงเทพฯ

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คบัตรโยสาร

วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 63 (2) กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 63 (2)	กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) – บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)   				ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

01.30 น. บินตรงสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)

07.30 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนหารตรวจคนเข้าเมืองและรอรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา BRATISLAVA 80 ก.ม. / 1ช.ม. นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย นำท่านขึ้นชมวิวสวยบนปราสาทบราติสลาวาที่ท่านจะได้เห็นตัวเมืองบราติสลาวาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ BUDAPEST 200 ก.ม. / 3ช.ม. นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฮังการี ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของชนเผ่าแม็กยาร์ ที่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโรมัน โดยตัวเมืองมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน ทำให้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งปราสาท ที่เรียกว่า “บูดา” และฝั่งเมืองใหม่ที่ขยายออกมา เรียกว่า “เปสต์” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” ในปัจจุบันมีประชากรอยู่หนาแน่นมากกว่า 3 ล้านคน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านสู่ลาน ฮีโร่สแควร์ ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM MEMORIAL) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000ปี บนยอดเสาสูงของอนุสาวรีย์ เป็นรูปของเทพกาเบรียล แห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกยื่นมงกุฏให้แก่เซนต์สตีเฟ่นที่ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการี จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมปราการชาวประมง อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของบูดาเปส์ท และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามในฝั่งเมืองบูดา ที่ท่านสามารถชมความสวยงามแบบพาโนรามาของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับชาวประมงแม็กยาร์ ที่ช่วยกันต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกราตั้งแต่ในยุคกลาง จากนั้นนำท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำดานูบ อีกหนึ่งแม่น้ำสายสำคัญของยุโรป ที่มีความยาวกว่า 2,800 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมความสวยงามของอาคารที่เรียงรายริมสองฝั่งแม่น้ำ อาทิ อาคารรัฐสภา พระราชวังหลวง ป้อมปราการชาวประมง รวมทั้ง สะพานเชนบริดจ์ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของบูดาเปสต์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูกูลาชซุป
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOTEL HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 (3) บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท – กรุงปราค (เช็ก)
วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 63 (3)	บูดาเปสต์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท – กรุงปราค (เช็ก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท 190 ก.ม. / 2.30ช.ม. เอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรีย สโลวัค และฮังการี ให้เวลาท่านเดินเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษตามอัธยาศัย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ของเอ้าท์เลท : https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/at/designer-outlet-parndorf/

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก PRAGUE 350 ก.ม. / 4 ช.ม. นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค เจ้าของฉายาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม OLYMPIC PRAGUEหรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63 (4) กรุงปราค (เช็ก) – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ – เขตเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เชสกี้ครุมลอฟ
วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63 (4)	กรุงปราค (เช็ก) – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ – เขตเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เชสกี้ครุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่บริเวณ เขตปราสาทแห่งกรุงปราก อดีตที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์โบฮีเมีย ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล และประธานาธิบดี ของสาธารณรัฐเช็ค นำท่านถ่ายรูปกับทหารรักษาการณ์ ผ่านชมบริเวณด้านหน้าของ มหาวิหารเซนต์วิตุส ที่สวยงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ชมบริเวณลานกว้างของอดีตพระราชวังหลวงและเก็บภาพวิวอันสวยงามของกรุงปราก จากจุดชมวิวบนปราสาทปราก จากนั้นนำท่านเดินลงจากตัวปราสาทสู่ สะพานชาลส์ ที่สร้างทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปรากที่นักท่องเที่ยวจดจำได้มากที่สุด นำท่านเดินต่อไปยัง เขตเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังใช้งานได้อยู่จริง ให้เวลาท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามบริเวณจัตุรัสที่มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านเครื่องแก้ว ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีมมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ 170 ก.ม. / 2.30ช.ม. ในสาธารณรัฐเช็คเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่บนคุ้งแม่น้ำวัลตาวา เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก้ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกด้วย / นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1250 สิ่งที่ทำให้ปราสาทโดดเด่นคือ หอคอยทรงกลม ที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีชมพู มีกลิ่นอายของศิลปะแบบไบเซนไทน์ ที่มองเห็นได้จากทั่วเมือง ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองแบบพาโนรามาที่ท่านจะได้ภาพประทับใจกับเมืองสุดสวยแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม BELLVUE CESKE KRUMLOVหรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 63 (5) เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวียนนา
วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 63 (5)	เชสกี้ครุมลอฟ – ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดด์ HALLSTATT 210 ก.ม. / 3 ช.ม. เมืองริมทะเลสาบฮัลสตัดด์ ที่สวยงามและได้รับการบันทึกจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศที่สวยงามของซีสตรีท ถนนเลียบทะเลสาบสู่จุดถ่ายรูปมุมมหาชนที่นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นไปเก็บภาพที่มุมโค้งสวยของฮัลสตัดด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นดื่มด่ำกับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย / นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา 290 ก.ม. / 4 ช.ม. นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SENATOR หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63 (6) เวียนนา – ชมเมือง – เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63 (6)		เวียนนา – ชมเมือง – เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งรถผ่านชมอาคารเก่าแก่บริเวณโดยรอบของ ถนนริงสตาเซ่ อาทิ ศาลาว่าการเมือง, อาคารรัฐสภา, โรงโอเปร่า พระราชวังหลวงฮอฟบวร์ก จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า แวะถ่ายภาพสวยๆกับ บิดาแห่งเพลงวอลทซ์ในสวนสตรัท์พาร์ค / นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านจะได้ชมภายในพระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยศิลปะสไตล์บาร็อก และตกแต่งภายนอกด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสไตล์ที่โปรดปรานของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอำนาจอย่างยาวนานถึง 40 ปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย ช่วงบ่ายนำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในย่านถนนคาร์ทเนอร์ ถนนคนเดินย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่มีร้านค้ามากมาย ทั้งแบรนด์เนม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังมีมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สวยงามและเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของเวียนนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ
19.00 น. ได้เวลานัดหมานนำท่านเดินทางกลับที่พัก
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SENATOR หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที่ 11 มิ.ย. 63 (7) เวียนนา– กรุงเทพฯ
วันพฤหัสฯที่ 11 มิ.ย. 63 (7)	เวียนนา– กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร และการทำคืนภาษี

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 937

วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 (8) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 63 (8)	กรุงเทพฯ

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

หลักฐานการยื่นวีซ่าออสเตรีย มีอะไรบ้าง ?
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรีย)  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวสแกนนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูต ตามวันและเวลานัดหมาย

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป)

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 54,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>