ราคาเริ่มต้นที่ 54,900.00฿
จองทัวร์

U 2 PROMOTION อิตาลีใต้ 7 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

7 วัน 6 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 2 PROMOTION อิตาลีใต้ 7 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

โรม – ทิโวลี – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้

– อมาลฟี่ โคสท์ – เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 24 – 30 มี.ค. 63

*** กรุ๊ปเดียวเท่านั้น ***

   54,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 24 – 30 มี.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    54,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    52,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    50,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    6,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – โรม – น้ำพุทิโวลี – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ (-/L/D)
 • วันที่สาม (3) ซอเรนโต้ – อัลมาฟี่ โคสต์ – ซอเรนโต้ (B/L/D)
 • วันที่สี่ (4) ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร๊อตโต้ – โรม (B/L/D)
 • วันที่ห้า (5) โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน(B/L/D)
 • วันที่หก (6) โรม – กรุงเทพฯ (B/-/-)
 • วันที่เจ็ด (7) กรุงเทพฯ      

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันอังคารที่ 24 มี.ค. 63 (1) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 24 มี.ค. 63 (1)		กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันพุธที่ 25 มี.ค. 63 (2) กรุงเทพฯ – โรม – น้ำพุทิโวลี – ปอมเปอี – ซอเรนโต้
วันพุธที่ 25 มี.ค. 63 (2)		กรุงเทพฯ – โรม – น้ำพุทิโวลี – ปอมเปอี – ซอเรนโต้

00.01 น. บินตรงสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11ช.ม.)

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิโวลี TIVOLI 65 ก.ม. / 1 ช.ม. เมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี นำท่านเข้าชม วิลล่า เดสเต้ VILLA D’ESTE หรือที่นักท่องเที่ยวนิยมเรียกกันว่าน้ำพุทิโวลี หนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโก้ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1550 ตามความต้องการของพระคาร์ดินัลอิปโปลิปโต้ เดสเต้ ให้กลายเป็นวิลล่าที่สวยงามด้วยศิลปะแบบบารอค และโดเด่นด้วยสวนของวิลล่าที่สวยงามโดยเฉพาะบริเวณน้ำพุต่างๆนับ100แห่ง จนกลายเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์-แฟชั่น โฆษณามากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมวิลล่าแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองปอมเปอี POMPEI 220 ก.ม. / 2.45 ช.ม. เมืองโบราณกว่า 2,500 ปี จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ทำให้ชาวโรมันผู้มั่งคั่งพากันสร้างบ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบริเวณเชิงภูเขาไฟวิสุเวียส ไม่นานปอมเปอีก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่ง นำท่านเดินชม ซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชมร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรัสกลางเมือง และซ่องโสเภณี รวมถึงซากศพที่ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวียสทับถม ที่ยังคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ด้วยการนำปูนพลาสเตอร์ฉีดเข้าไปในซากศพนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสน่ห์เรื่องทัศนียภาพ พืชผลท้องถิ่น และอาหารพื้นเมืองรสจัดจ้าน สู่ เมืองซอเรนโต้ SORRENTO 50 ก.ม. / 1 ช.ม. เมืองริมทะเลสุดโรแมนติกที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม CENTRAL SORRENTO หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที่ 26 มี.ค. 63 (3) ซอเรนโต้ – อัลมาฟี่ โคสต์ – ซอเรนโต้
วันพฤหัสฯที่ 26 มี.ค. 63 (3)		ซอเรนโต้ – อัลมาฟี่ โคสต์ – ซอเรนโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งรถลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี สู่บริเวณที่เรียกว่า อัลมาฟี่ โคสต์ ALMAFI COAST ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรป โดยเส้นทางแคบๆลัดเลาะไปตามหน้าผาสูงชัน องค์การยูเนสโก ได้บันทึกให้อัลมาฟี่ เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ในปี 1997/ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโพสิตาโน 20 ก.ม. / 40 นาที อดีตเมืองท่าของแคว้นอมาลฟี่ ที่ตัวเมืองส่วนใหญ่ตั้งเรียงรายไปตามหน้าผาลงสู่ทะเล ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง เก็บภาพสวยๆของเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลโดยมียอดโดมของ โบสถ์ซานตา มาเรีย อัสสันต้า เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเลาะริมผา ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามสู่ เมืองอัลมาฟี่ 20ก.ม. /40 นาที หนึ่งในเมืองมหาอำนาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN OF MEDITERRANEAN มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมช่วงยุคกลาง ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลีตอนใต้ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาสัมผัสความงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้รนเมือง

บ่าย นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ มหาวิหารอัลมาฟี่ ซึ่งมีความงดงามมาก เป็นมหาวิหารสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญแอนดรูว์ และสร้างขึ้นอย่างสวยงามจากโครงสร้างโบสถ์เดิมที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 และปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง / นำท่านกลับสู่ เมืองซอเรนโต้ 40 ก.ม. / 1 ช.ม. ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นเมืองตากอากาศทีมีชื่อเสียง อิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม CENTRAL SORRENTO หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 63 (4) ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร๊อตโต้ – โรม
วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 63 (4)		ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร๊อตโต้ – โรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลงเรือสู่ เกาะคาปรี (CAPRI ISLAND) สวรรค์ของเมืองพักผ่อนตากอากาศที่เหล่าคนดัง นักการเมือง ศิลปิน ดาราดังจากทั่วโลก พากันเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้ นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กลอดเข้าชม ถ้ำบลูกร๊อตโต้ (BLUE GROTTO CAVE) ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่ถ้ำน้ำลอดมีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงิน จนเป็นที่มาของชื่อถ้ำสีน้ำเงินหรือสีฟ้าคราม
(การเข้าชมภายในถ้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ระดับน้ำทะเลในแต่ละวัน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่าน ขึ้นรถราง FUNICULAR สู่ตัวเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ด้านบนของยอดเขา ให้ท่านอิสระเดินชมตัวเมืองคาปรีที่มีเสน่ห์เป็นที่หลงใหล ชมทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาอนาคาปรี ชมโบสถ์ ตึก อาคาร บ้านเรือนและบ้านพักตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน และร้านค้าของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมายนำท่านลงเรือกลับสู่ซอร์เรนโต้ เพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงโรม (ROME) 265 ก.ม. / 3.30 ช.ม. เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IH ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 63 (5) โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 63 (5)	โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่บริเวณ นครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน คาทอลิกที่ประทับขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรม ก่อนให้เวลาท่านเข้าชมภายในมหาวิหารที่สร้างด้วยศิลปกรรมในยุคเรเนซองส์ที่งดงาม ชมรูปแกะสลักปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากการถูกตรึงบนไม้กางเขน ผลงานชิ้นสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับไมเคิลแองเจโล ฯลฯ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ชม ประตูชัยคอนสแตนติน และผ่านชมบริเวณจตุรัสเวนีเซีย ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้รวบรวมหัวเมืองต่างๆให้เป็นราชอาณาจักรอิตาลี โดยพระองค์ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิตาลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินชม ย่านบันไดสเปน จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น แลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงโรม ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ก่อนเดินต่อสู่น้ำพุเทรวี่ น้ำพุในตำนานที่ท่านจะต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทางให้ท่านได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ให้เวลาท่านสามารถลองชิมไอศครีมโฮมเมด เจลล่าโต้ ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IH ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 63 (6) โรม – กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 63 (6) 		โรม – กรุงเทพฯ

13.30 น. บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 945เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟิอูมิชิโน่ เพื่อทำการเช็คบัตรโดยสารและผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี

วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 63 (7) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 63 (7)		กรุงเทพฯ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยื่นขอวีซ่าสถานทูตอิตาลี ต้องทำอะไรบ้าง?
 ***ทุกท่านต้องแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY ***

***ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)***

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป)

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 54,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>