ราคาเริ่มต้นที่ 83,900.00฿
จองทัวร์

U 16 PRO รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 6 คืน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

9 วัน 8 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

Daily Tour

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 16 PRO รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 6 คืน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

รถไฟด่วน SAPSAN ไป–กลับ  มอสโคว์

– เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

*** รวมค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 18 – 24 / 25 – 31 มี.ค. 63    49,900.-
เมษายน 01 – 07 เม.ย. 63
พฤษภาคม 23 – 29 พ.ค. 63    53,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 18 – 24 มี.ค. / 25 – 31 มี.ค. / 1 – 7 เม.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    49,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    47,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    45,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    6,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 23 – 29 พ.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    53,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    51,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    49,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    8,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ – มอสโคว์(-/-/D)      
 • วันที่สอง (2) มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(B/L/D)
 • วันที่สาม (3) พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – วิหารเซนต์ซาร์เวียร์ – นั่งรถไฟด่วน SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(B/L/D)     
 • วันที่สี่ (4) พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้(B/L/D)     
 • วันที่ห้า (5) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เซนต์ไอแซค – วิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ - พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – นั่งรถไฟ SAPSAN(B/L/D)     
 • วันที่หก (6) มอสโคว์ – สนามกีฬาลุซนีกี้ – ช้อปปิ้งถนนอารบัท – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ(B/L/-) 
 • วันที่เจ็ด (7) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ – มอสโคว์
วันแรก (1)	กรุงเทพฯ – มอสโคว์

11.00 น. นัดคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คบัตรโดยสารและกระเป๋าเดินทาง

14.00 น. บินตรงสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974 ( ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ช.ม.)

20.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว (DOMODEDOVO AIRPORT) กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า

วันที่สอง (2) มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
วันที่สอง (2)   มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปด้านนอก จัตุรัสแดง สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า / นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก / นำท่านช้อปปิ้ง ตลาด USATCHEVSKIY

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – วิหารเซนต์ซาร์เวียร์ – นั่งรถไฟด่วน SAPSANสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่สาม (3)	พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – วิหารเซนต์ซาร์เวียร์ – นั่งรถไฟด่วน SAPSANสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย / จากนั้นนำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ วิหารเซนต์ซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
นำท่านโดยสารรถไฟด่วน SAPSAN ที่นับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเดินทางระหว่างมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เดินทางถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังทางตะวันตก และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
*** การเดินทางโดยสารรถไฟที่จอดรถทัวร์กับสถานีรถไฟ มีระยะทางราว 1 กิโลเมตร ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าสูญหาย ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้
วันที่สี่ (4)   พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว – ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น เมืองที่ตั้งชื่อตามอเล็กซานเดอร์ เซอร์เกเยวิช พุชกิน เป็นกวีชาวรัสเซียในยุคโรแมนติก ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซีย และเป็นผู้ริเริ่มวรรณกรรมรัสเซียสมัยใหม่ นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) เดิมเป็นพระราชวังที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้างไว้สำหรับพระนางแคทเธอรีนที่ 1 ในปี ค.ศ.1741 เพื่อใช้พักผ่อนในฤดูร้อน ต่อมาได้ตกทอดถึงพระนางอลิซาเบธพระธิดาของพระองค์ ที่ได้ตกแต่งใหม่ด้วยศิลปะรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ารัสเซี่ยนบารอคที่หรูหรา อ่อนช้อย และงดงามดังเช่นในปัจจุบัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อย โดยเฉพาะ ห้องอำพัน (THE AMBER ROOM) ที่ทุกท่านจะต้องตาโตด้วยความอลังการของตัวห้อง จากนั้นเดินทางกลับเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว หรือ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย / นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนเนฟสกี้ (NEVSKY PROSPECT) ชื่อถนนได้มาจากเจ้าชายเนฟสกี้เป็นถนนย่านการค้าสายหลัก ให้ท่านอิสระซื้อสินค้าเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – วิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่กรุงมอสโคว์
วันที่ห้า (5)   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – วิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่กรุงมอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดและใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก / นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์หยดเลือด(SPILT BLOOD CHURCH) สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์ / นำท่านชม วิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ (Peter and Paul-Fortress) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา และวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปี เตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ / นําท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า (AURORA MUSEUM) เรือประวัติศาสตร์-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผ่านนช่วงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ. 1917 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อนำท่านโดยสารรถไฟด่วน SAPSAN เดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์
*** การเดินทางโดยสารรถไฟที่จอดรถทัวร์กับสถานีรถไฟ มีระยะทางราว 1 กิโลเมตร ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าสูญหาย ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) มอสโคว์ – สนามกีฬาลุซนีกี้ – ช้อปปิ้งถนนอารบัท – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ
วันที่หก (6) 	มอสโคว์ – สนามกีฬาลุซนีกี้ – ช้อปปิ้งถนนอารบัท – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬาเลนิน หรือสนามกีฬาลุซนีกี้ (LUZHNIKI STADIUM) สนามกีฬากระดับความจุ 80,000 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2016

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ ถนนอารบัท (ARBAT STREET) ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว (DOMODEDOVO MOSCOW AIRPORT) เพื่อทำการเช็คอิน

22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 975

วันที่เจ็ด (7) กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด (7)	กรุงเทพฯ

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ) 
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
ห้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 83,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>