ราคาเริ่มต้นที่ 77,900.00฿
จองทัวร์

U15A สวีเดน–นอร์เวย์–เดนมาร์ค 8 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U15A สวีเดน–นอร์เวย์–เดนมาร์ค 8 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

สต็อคโฮล์ม – คาร์สตัดด์ – ออสโล – กุดวาเก้น – โกล – โคเปนเฮเก้น 

พักบนเรือ DFDS SCANDINEVIAN SEAWAY – นั่งรถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาเนน 

ล่องเรือชมความงดงามของซองน์ฟยอร์ด – เที่ยวเมืองมรดกโลกเบอร์เก้น 

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
เมษายน

08 – 15 เม.ย.63

*** ช่วงวันหยุดสงกรานต์เท่านั้น ***

77,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 8 – 15 เม.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 77,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 75,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 73,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 12,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – กรุงสต็อคโฮลม์ (ราชอาณาจักร สวีเดน) – ชมเมือง – คาร์ลสตัดด์(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) คาร์ลสตัดด์ – ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – เกโล(B/L/D)
 • วันที่สี่ (4) เกโล – รถไฟฟลัมบาเนน – ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด – กุดวาเก้น – โกล(B/L/D)
 • วันที่ห้า (5) โกล – ออสโล – เรือ DFDS ข้ามทะเลเหนือสู่กรุงโคเปนเฮเก้น(B/L/D)
 • วันที่หก (6) กรุงโคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค) – น้ำพุเกฟิอ้อน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ถนนสตรอยเก้(B/L/D)
 • วันที่เจ็ด(7) โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ(B/-/-)
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63 (3) คาร์ลสตัดด์ – ออสโล (นอรเวย์) – ชมเมือง – เกโล
วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63 (3)	คาร์ลสตัดด์ – ออสโล (นอรเวย์) – ชมเมือง – เกโล

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงออสโล 210 ก.ม. / 2.45 ช.ม. นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอรเวย์ นำท่านขึ้นชมวิวสวยของออสโลฟยอร์ดจากบน สนามกระโดดสกีจัมป์ HOLMEKOLLEN ที่มีชื่อของนอรเวย์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเที่ยวชม กรุงออสโล โดยเริ่มต้นจาก นำท่านเดินชม อุทยานฟร็อกเนอร์ หรือ สวนวิเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะใหญ่ของออสโล สถานที่ตั้งของบรรดาประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ อย่าง เสาหินโมโนลิทที่สูงกว่า 14 เมตร รูปThe Angry Baboy เด็กโกรธ- น้ำพุวงจรชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ ที่ใช้เวลาทุ่มเทเกือบทั้งชีวิตของเขาให้กับสวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมืองชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง / นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล 220 ก.ม. / 3 ช.ม. อีกหนึ่งเมืองรีสอร์ท เมืองพักผ่อนใกล้กรุงออสโล ไม่ว่าในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาว
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม VESTLIA RESORT GEILO หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63 (4) เกโล – รถไฟฟลัมบาเนน – ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด – กุดวาเก้น – โกล
วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63 (4)	เกโล – รถไฟฟลัมบาเนน – ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด – กุดวาเก้น – โกล

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางที่สวยงามเข้าสู่เขตฟยอร์ดแลนด์ของนอรเวย์ ชายฝั่งทะเลที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของผิวโลก เกิดการกระแทกและกัดเซาะของภูเขาน้ำแข็งในอดีต จนเว้าลึกเข้ามาในแผ่นดินใหญ่ทำให้เกิดความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาทางธรรมชาติที่ดีที่สุด นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม 115 ก.ม. / 1.30 ช.ม. เมืองเล็กๆน่ารักที่มีบรรยากาศสวยงาม รายล้อมด้วยแนวภูเขาและฟยอร์ด นำท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาเนน ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ ที่ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjossfossที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพสวยประทับใจ รถไฟเดินทางถึงสถานีไมดาล สถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 867 เมตรชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามใน ซองน์ ฟยอร์ด Sogne Fjord ที่ได้ชื่อว่าเป็น King of fjord และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ได้อย่างมหัศจรรย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกล 160 ก.ม. / 3 ช.ม. อีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทพักผ่อนของคนในเมืองออสโล
นำท่านเข้าทีพัก โรงแรม PERS หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 (5) โกล – ออสโล – เรือ DFDS ข้ามทะเลเหนือสู่กรุงโคเปนเฮเก้น
วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 (5)	โกล – ออสโล – เรือ DFDS ข้ามทะเลเหนือสู่กรุงโคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางย้อนกลับสู่ กรุงออสโล 190 ก.ม. / 2.45 ช.ม. ชื่นชมความสวยงามตลอดเส้นทาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนคาร์ลส โยฮันเกท ที่มีร้านค้ามากมาย

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้นเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ ห้องแบบSEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเล นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ ชมวิวสวยๆของออสโลฟยอร์ด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย SEVEN SEA RESTAURANT ให้ท่านได้อิ่มอร่อย+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม(ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์)หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี บนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ ก่อนพักผ่อนค้างคืนสบายๆ

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 (6) กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค) – น้ำพุเกฟิอ้อน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ถนนสตรอยเก้
วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 (6) กรุงโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค) – น้ำพุเกฟิอ้อน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ถนนสตรอยเก้

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่า
ให้ท่านได้มีโอกาสชมวิวสวยขณะเรือเขาเทียบท่าที่โคเปนเฮเก้น
เรือ DFDS เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน นครหลวงแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ค นำท่านชม น้ำพุเกฟิอ้อนอนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่ง ตำนานในการสร้างประเทศ ก่อนนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมดสัญลักษณ ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน และนำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้า จตุรัส อามาเลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิอาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเก่าที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย หลังอาหารให้เวลาท่านเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าบน ถนนสตรอยเก้ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมือง เนื่องจากโคเปนเฮเก้น นับว่าเป็นเมืองช้อปปิ้งที่ราคาดีที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียน สำหรับท่านที่ไม่นิยมช้อปปิ้ง อาจซื้อบัตรเข้าชมสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเหนือ ที่ยังคงมีเครื่องเล่น จากอดีต สู่เครื่องเล่นที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SCANDIC หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 (7) โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 (7)	โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน โคเปนเฮเกน เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การขอคืนภาษีและตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง เพื่อออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.50 น. บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 951

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (8) สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (8)	สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

ในการยื่นขอวีซ่ามีขั้นตอนอย่างไร?
ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หลักฐานการยื่นวีซ่านอร์เวย์ ต้องใช้อะไรบ้าง?
1.รูปถ่ายสี 2 ใบ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2.หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

3.หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันลาชัดเจน หรือธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

4.เอกสารหลักฐานทางการเงิน (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

หนังสือรับรองธนาคารภาษาอังกฤษฉบับจริง 
สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน 
Statement ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตก่อนยื่น 7 วัน

5.กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
- หนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดามารดาที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา

6.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางกับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- หนังสือยินยอมให้เดินทางจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา

7.ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
- หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

8.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

9.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

10.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ  ลูกค้าต้องโชว์ตัวทุกท่าน  ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ

**หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน**
ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ ต้องชำระทันที ตอนกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น (ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)
Created with Sketch.
เริ่มต้น 77,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>