ราคาเริ่มต้นที่ 66,900.00฿
จองทัวร์

U15 เดนมาร์ค–นอร์เวย์–สวีเดน–ฟินแลนด์ 8 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U15 เดนมาร์ค–นอร์เวย์–สวีเดน–ฟินแลนด์ 8 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

โคเปนเฮนเก้น – ออสโล – คาร์ลสตัดท์สต็อคโฮล์ม

ด็อกโฮล์มเฮงซิงกิสำหรับการเดินทางบนเรือ 3 คืน

DFDS SCANDINAVIAN SEAWAY / SILJA LINE

*** รวมค่าวีซ่าและค่าทิปต่างๆไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

เที่ยว 4 ตอนสวย ๆ ๆ ชมธรรมชาติสัมผัสรับอากาศบริสุทธิ์

 

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 23 – 31 มี.ค. 63    66,900.-
เมษายน 08 – 15 เม.ย. 63

*** ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ***

   76,900.-
พฤษภาคม 04 – 11 พ.ค. 63    69,900.-
มิถุนายน 22 – 29 มิ.ย. 63    72,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่  23 – 31 มี.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    66,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    64,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    62,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    12,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 08 – 15 เม.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    76,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    74,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    72,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    16,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่  04 – 11 พ.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    69,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    67,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    65,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    14,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 22 – 29 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน    72,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม    70,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม    68,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ    16,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกนเฮงเค็น(เดนมาร์ก) - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - เรือ DFDS(- / L / D)   
 • วันที่สาม (3) กรุงออสโล(วันพุธ) - สวนผลไม้ - ย่านโยฮันเนสเบิร์ก(- B / L / D)
 • วันที่สี่ (4) คาร์สตัด - ปราสาทโอเรบรอ(สวีเดน) - สตอเบอรี่ซิล - LINE SILJA LINE(B / - / D)
 • วันที่ห้า (5) เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - ชมเมือง - ช้อปปิ้งเรือ SILJA LINE(B / L / -)       
 • วันที่หก (6) กรุงลอนดอน - บาซาร์ - บาซาร์ - บาซาร์ - บาซาร์ (B / L / D)
 • วันที่เจ็ด (7) กรุง ลอนดอน- กรุงเทพ(B / - / -)
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ
วันแรก กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 เค้าน์เตอร์เช็คอินแบบหมู่คณะของสายการบินไทยพบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทางและสัมภาระของท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เรือ DFDS
วันที่สอง 	กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ค) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เรือ DFDS

00.55น. บินตรงสู่ กรุงโคเปนเฮเกนโดยเที่ยวบิน TG 950 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ โคเปนเฮเก้น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเก้น นครหลวงแห่งเดนมาร์คเจ้าของฉายาสวรรค์แห่งเมืองท่า นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเพื่อนำท่านชม น้ำพุเกฟิอ้อนอนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่ง ตำนานในการสร้างประเทศ ก่อนนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมดสัญลักษณ ที่สำคัญของโคเปนเฮเก้น จากผลงานการประพันธ์ของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน และนำท่านเก็บภาพสวยบริเวณด้านหน้าจตุรัส อามาเลียนบอร์ก ที่เป็นบริเวณที่ตั้งของที่ประทับของพระราชวงศ์ ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิอาคารรัฐสภา บริเวณท่าเรือเก่า ที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นร้านอาหารแกลเลอรี่ต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่นสำรวจราคาสินค้าบนถนน สตรอยเก้ย่านช้อปปิ้งหลักของเมือง เนื่องจากโคเปนเฮเก้น นับว่าเป็นเมืองช้อปปิ้งที่ราคาดีที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียน
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ทำการเช็คอิน เพื่อเช็คบัตรโดยสารขึ้น เรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ ห้องแบบ SEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเล นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย SEVEN SEA RESTAURANT ให้ท่านได้อิ่มอร่อย+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม(ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์) หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี บนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ ก่อนพักผ่อนค้างคืนสบายๆ

วันที่สาม กรุงออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟร็อกเกอร์ – ย่านโยฮันส์เกท – คาร์ลสตัดด์
วันที่สาม	กรุงออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟร็อกเกอร์ – ย่านโยฮันส์เกท – คาร์ลสตัดด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่า ให้ท่านได้ชมวิวสวยๆของออสโลฟยอร์ด
นำท่านเที่ยวชม กรุงออสโล โดยเริ่มต้นจาก นำท่านเดินชม อุทยานฟร็อกเนอร์ หรือ สวนวิเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะใหญ่ของออสโล สถานที่ตั้งของบรรดาประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ อย่าง เสาหินโมโนลิทที่สูงกว่า 14 เมตร รูปThe Angry Baboy เด็กโกรธ- น้ำพุวงจรชีวิต ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ ที่ใช้เวลาทุ่มเทเกือบทั้งชีวิตของเขาให้กับสวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมืองชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง , อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านขึ้นชมวิวสวยของ ออสโลฟยอร์ดจากบน สนามกระโดดสกีจัมป์ HOLMEKOLLEN ที่มีชื่อของนอรเวย์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย ให้เวลาท่านพักผ่อนเดินเล่น ชมเมืองหรือช้อปปิ้งใน ย่านถนนคนเดิน โยฮันส์เกท ที่มีรานค้ามากมาย
จนได้เวลานัดหมายนำท่านออกเดินทาง เดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงาม เมืองคาร์ลสตัดด์ 300 ก.ม. / 4 ช.ม. เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวแนร์น ทะเลสาบที่ขนาดใหญ่ที่สุดของสวีเดน มีพื้นที่กว่า 5,600 ตร.กม. และคาร์ลสตัดด์ยังเป็นเมืองสำคัญทางด้านการศึกษา แวะเก็บภาพสวยบริเวณ วิหารแห่งเมืองคาร์ลสตัดด์และย่านทาวน์สแควร์ จตุรัสใหญ่ใจกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SCANDIC KARLSTADT CITY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ คาร์สตัด์ด – ปราสาทโอเรบรอ (สวีเดน) – สต็อคโฮลม์ – เรือ SILJA LINE
วันที่สี่		คาร์สตัด์ด – ปราสาทโอเรบรอ (สวีเดน) – สต็อคโฮลม์ – เรือ SILJA LINE

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามสู่ ปราสาท โอเรบรอ OREBRO CASTLE 100 ก.ม. / 1 ช.ม.20 นาที ปราสาทโบราณจากศตวรรษที่ 13 ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำสวาร์ตันน์ ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ก่อนเดินทางต่อสู่กรุงสต็อคโฮล์ม นครหลวงแสนสวยของสวีเดน 200 ก.ม. / 2 ช.ม. 30นาที

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินชมบริเวณเขตเมืองเก่า แกมลา สแตน ย่านเมืองเก่าที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง และร้านขายของที่ระลึกมากมาย อาทิ สบู่ที่ผลิตจากไข่ไก่ที่มีชื่อเสียงของสวีเดน

15.30 น. นำท่านเช็คอิน เข้าห้องพักบนเรือ ซิลเลียไลน์ ห้องพักแบบ SEASIDE CABIN พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอจากเฮลซิงกิสู่ทะเลเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย
หลังอาหาร ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี บนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโนบนเรือ ก่อนพักผ่อนค้างคืนสบายๆบนเรือ ซิลเลียไลน์

วันที่ห้า เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง เรือ SILJA LINE
วันที่ห้า		เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง เรือ SILJA LINE

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่าที่ เฮลซิงกิ
นำท่านออกจากเรือมาเที่ยวชมเมือง เฮลซิงกิ ที่สวยงามจากบริเวณ จัตุรัส ซีเนเตอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย แล้ว นำเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโมในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย ก่อนนำท่านมาเก็บภาพสวยๆกับประติมากรรมที่ทันสมัย รูปหน้าของชองม์ ซิบิเลอุส นักดนตร ผู้ประพันธ์เพลงชาติ FINLANDIA ปิดท้ายด้วยการเดินชมตลาดกลางแจ้งที่ มาร์เก็ตสแควร์ ที่ตั้งของร้านขายผักสด ผลไม้ อาหารและของที่ระลึกมากมายในราคาย่อมเยาว์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย ให้เวลาท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งบนถนนมาร์เนอร์ไฮมน์มินตี้ ย่านการค้าที่สำคัญของเฮลซิงกิ ที่มีห้างสรรพสินค้า แบรนด์เนม ดีไซน์เนอร์ชื่อดังชื่อดังมากมาย อย่าง Marimekko, Samuji ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับลงเรือซิลเลียไลน์ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงสต็อคโฮล์ม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย
หลังอาหาร ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี บนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโนบนเรือ ก่อนพักผ่อนค้างคืนสบายๆบนเรือ ซิลเลียไลน์

วันที่หก กรุงสต็อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า – ช้อปปิ้งย่านเซอร์เกิ้ลสแควร์
วันที่หก	กรุงสต็อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า – ช้อปปิ้งย่านเซอร์เกิ้ลสแควร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่าที่ สต็อคโฮล์ม
นำท่านเที่ยวชมกรุงสต็อคโฮล์ม เมืองสวยที่มีสมญานามว่า Beuaty On The Water นำท่านเข้าชมภายใน ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ ซึ่งเป็นสถานที่ๆจัดงานฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบิล ในทุกๆปี นำท่านเดินชมภายในของศาลาการที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะห้องโถงสีน้ำเงิน The Blue Room และ ห้องโถงทองคำ The Golden Room จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล มากว่า 300 ปีถึงได้กู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อ โมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ๆน่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้ามากมาย บริเวณ เซอร์เกิ้ลสแควร์ ย่านช้อปปิ้งหลักของเมือง ที่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย – ถนนคนเดิน ย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม WESTERN ROYAL STAR หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด กรุงสต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด	กรุงสต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน สต็อคโฮล์ม อารันดา เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การขอคืนภาษี เพื่อออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.30 น. บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 961(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

วันที่แปด กรุงเทพฯ
วันที่แปด		กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่าคือ ?
1.สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า

2.สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

3.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป)

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 66,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>