ราคาเริ่มต้นที่ 59,900.00฿
จองทัวร์

U 14 ยุโรปบอลติค+สวีเดน 8 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

4 people

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U 14 ยุโรปบอลติค + สวีเดน 8 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

สวีเดน – ลัตเวีย – ลิทัวเนีย – แอสโตเนีย

สต็อคโฮล์ม ริก้า – วิลนีอุส – ทาลลินน์

– พักบนเรือTALLINKSILJA LINE

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
เมษายน 24 เม.ย. – 1 พ.ค.63 59,900.-
พฤษภาคม 01 – 08 พ.ค. 63
มิถุนายน 12 – 19 มิ.ย.63

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 24 เม.ย. – 01 พ.ค. / 01 – 08 พ.ค.  / 12 – 19 พ.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 59,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 57,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 55,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 12,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ–กรุงสต็อคโฮลม์(สวีเดน)–ชมเมืองช้อปปิ้ง–เรือ TALLINKSILJA LINE(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) ริก้า (ลัตเวีย)–วิลนีอุส(ลิทัวเนีย)(B/L/D)
 • วันที่สี่ (4) วิลนีอุส–ชมเมือง–ปราสาททราไก–ริก้า (ลัตเวีย)(B/L/D)
 • วันที่ห้า (5) ริก้า–รูนดาเลพาเลซ–ทาลลินน์ (แอสโทเนีย)(B/L/D)
 • วันที่หก (6) ทาลลินน์–ชมเมือง–เรือ TALLINKSILJA LINE(B/L/D)
 • วันที่เจ็ด(7) กรุงสต็อคโฮล์ม–กรุงเทพฯ(B/-/-)
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก กรุงเทพฯ
วันแรก		กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 เค้าน์เตอร์เช็คอินแบบหมู่คณะของสายการบินไทยพบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง กรุงเทพฯ–กรุงสต็อคโฮลม์(สวีเดน) – ชมเมือง ช้อปปิ้ง – เรือ TALLINKSILJA LINE
วันที่สอง 	กรุงเทพฯ–กรุงสต็อคโฮลม์(สวีเดน) – ชมเมือง ช้อปปิ้ง – เรือ TALLINKSILJA LINE

00.55น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ สต็อคโฮล์ม อารันดาหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสต็อคโฮล์มเพื่อนำท่านชมนครหลวงแสนสวย โดยเริ่มจากจุดชมวิวที่ท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ จากนั้นนำท่านเข้าชมภายใน ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ ซึ่งเป็นสถานที่ๆจัดงานฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบิล ในทุกๆปี นำท่านเดินชมภายในของศาลาว่าการที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเฉพาะห้องโถงสีน้ำเงิน The Blue Room และ ห้องโถงทองคำ The Golden Room จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล มากว่า 300 ปีถึงได้กู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อ โมเดลขนาดยักษ์แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนเป็นสถานที่ๆน่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินชมบริเวณเขตเมืองเก่า แกมลา สแตน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงและร้านอาหารร้านค้าต่างๆจนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน เช็คบัตรโดยสารขึ้นเรือ TALLINK SILJA LINE ห้องแบบSEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเล นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลบอลติค ข้าฝั่งสู่เมืองริก้าประเทศลัตเวีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม(ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์)หลังอาหารท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี บนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลับ ก่อนพักผ่อนค้างคืนสบายๆ

วันที่สาม ริก้า (ลัตเวีย)–วิลนีอุส(ลิทัวเนีย)
วันที่สาม	ริก้า (ลัตเวีย)–วิลนีอุส(ลิทัวเนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่า ให้ท่านได้ชมวิวสวยขณะเรือเขาเทียบท่าที่ริก้า

11.00 น. เรือเทียบท่า นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงริก้า เมืองหลวงของสาธารณรัฐลัตเวีย อีกหนึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติค และเป็นเมืองทีผสมผสานของวัฒนธรรม ลัตเวียน+รัสเซียน+เยอรมัน รวมทั้งโปแลนด์ สวีเดน และรัสเซียตามลำดับ และบริเวณย่านเมืองเก่าของเมืองริก้ายังได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1977 อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองซัวเลย์ 135 ก.ม. / 2 ช.ม.ในลิทัวเนีย เพื่อแวะชมสุสานไม้กางเขนที่ตั้งอยู่บนเนินเขานอกเมืองซัวเลย์ ด้วยจำนวนมากมายนับแสนขนาดเล็กใหญ่ ด้วยหลากหลายสาเหตุที่เล่าต่อๆกันมา เช่น อาจจะมาจากการที่ญาติของผู้เสียชีวิตในยุคต่อต้านรัสเซีย ไม่สามารถนำศพกลับมาได้เลยใช้ไม้กางเขนเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตมาวางไว้แทน จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองวิลนิอุส 170 ก.ม. / 2.30 ช.ม. นครหลวงแห่งลิทัวเนีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมCROWN PLAZA VILNIUS หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ วิลนีอุส – ชมเมือง – ปราสาททราไก – ริก้า(ลัตเวีย)
วันที่สี่		วิลนีอุส – ชมเมือง – ปราสาททราไก – ริก้า(ลัตเวีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมบริเวณเขตเมืองเก่าของกรุงวิลนีอุส ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เนริสNerisและ วิลเนเลVilneleและล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี จนถือว่าเป็นเมืองที่ร่มรื่นและมีความสวยงามที่สุดในลิทัวเนียเป็นเมืองที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานในหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ยุคกอธิคเรเนซองค์บารอคและคลาสสิค และยูเนสโกประกาศให้เขตเมืองเก่าวิลนีอุสเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1994 นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์สวยๆ และวิหารต่างๆ ที่ตกแต่งในสไตล์บาร็อคและโกธิค ชมประตูเมืองเก่าGate of Dawn นำท่านชมมหาวิหารรัสเซียนออร์ทอดอกซ์THE CHURCH OF HOLY SPIRIT ตกแต่งในสไตล์บารอคที่สวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทราไก TRAKAI 30 ก.ม. / 45 นาที อดีตเมืองหลวงเก่าของลิทัวเนีย ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล้อมรอบด้วยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง นำท่านเข้าชมภายในของ ปราสาททราไก ที่ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบกาลฟGalveที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่14โดยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นที่พักของท่านแกรนด์ดยุควิเทาทัส และต่อมาในศตวรรษที่17 ก็กลายเป็นที่คุมขังนักโทษ ปัจจุบันได้รับการบูรณะและกลายเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดีให้เวลาท่านเดินเล่นชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของปราสาทแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงริก้า 300 ก.ม. / 4 ช.ม. ในลัตเวีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม RADISSON BLU DAUGAVA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ริก้า –รูนดาเลพาเลซ – ทาลลินน์ (แอสโทเนีย)
วันที่ห้า		ริก้า –รูนดาเลพาเลซ – ทาลลินน์ (แอสโทเนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชม รูนดาเลพาเลซ RUNDALE PALACE พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนคนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย โดยสไตล์บาร็อคและร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวังฤดรู้อน ที่แวดล้อมไปด้วยสวนที่สวยงาม ทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนำท่านเข้าชมความสวยงามของห้องต่างๆภายในพระราชวัง อาทิThe Staterooms, The White Hall, Gold Hall, Grand Gallery, The Duke’s State rooms and the Second Study of the Duke

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านออกดินทางเลียบชายฝั่งทะเลของอ่าวริกาสู่ เมืองพาร์นู 180 ก.ม. / 2 ช.ม. เมืองพักผ่อนตากอากาศที่สำคัญชองเอสโตเนีย แวะพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทาลลินน์ 130ก.ม. / 1.30 ช.ม.
นครหลวงของแอสโทเนีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมHESTIA HOTEL EUROPA หรือเทียบเท่า

วันที่หก ทาลลินน์ – ชมเมือง – เรือ TALLINK SILJA LINE
วันที่หก	ทาลลินน์ – ชมเมือง – เรือ TALLINK SILJA LINE

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมกรุงทาลลินน์ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐแอสโทเนีย หนึ่งในประเทศที่แยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต ในยุคที่การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายในปีค.ศ. 1994 และเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น อาทิ ประชากรกว่า 50% ยังไม่เลือกที่จะนับถือศาสนาใด –เป็นประเทศที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีถึงกับตั้งเป็นโครงการ E ESTONIAlสนับสนุนการค้าขายออนไลน์-เลือกตั้งออนไลน์ ธุรกรรมการเงินออนไลน์ ฯลฯเพื่อการใช้กระดาษให้น้อยลงและยังเป็นประเทศที่ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนฟรี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินชมบริเวณจัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ ย่านศูนย์กลางของเมืองในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆของเมือง รวมทั้งเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษอีกด้วย ผ่านชมศาลาว่าการเมืองทาลลินน์ ที่สร้างในรูปแบบศิลปะแบบโกธิคเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง และเพิ่งฉลองครบรอบ 600 ปีไปเมื่อปี ค.ศ. 2004 จากนั้นนำท่านเก็บภาพสวยกับถ่ายภาพกับโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ โบสถ์ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดของเมืองทาลลินน์เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโทเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน เช็คบัตรโดยสารขึ้นเรือ TALLINK SILJA LINE ห้องแบบ SEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเล นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ที่สะอาดและสะดวกสบาย พักผ่อนเดินเล่น สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอสู่ทะเลบอลติค ข้าฝั่งสู่เมืองริก้าประเทศลัตเวีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย+เครื่องดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม(ซอฟท์ดริ้งค์หรือเบียร์หรือไวน์) อิสระพักผ่อนสบายๆกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่เจ็ด กรุงสต็อคโฮล์ม–กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด	กรุงสต็อคโฮล์ม–กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่า
ให้ท่านได้ชมวิวสวยขณะเรือเขาเทียบท่าที่สต็อคโฮล์ม

10.15 น. เรือเทียบท่าในเมืองสต็อคโฮล์ม นำท่านเดินทางต่อสู่สนามบินอารันดาสต็อคโฮล์มเพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การขอคืนภาษีและตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางเพื่อออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.30 น. บินตรงกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน TG 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันที่แปด	สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.เอกสารส่วนตัว

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย เพื่อประกอบ
การพิจารณาวีซ่าA
รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จำนวน 2 รูปต่อท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน/เบอร์มือถือ
 สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
 สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 สำเนาบัตรข้าราชการ

2.หลักฐานการทำงาน

* พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน 

* เจ้าของบริษัท :  สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

* เจ้าของกิจการ :  ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

* ข้าราชการ :  ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน 

* ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี

* นักเรียน/นักศึกษา :  ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

3.หลักฐานการเงิน

* ใช้สำเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันยอดในบัญชี จะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ

4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง 

จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 59,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>