ราคาเริ่มต้นที่ 56,900.00฿
จองทัวร์

U10 อิตาลี-ลิกูเรีย-ฝรั่งเศส-ริเวียร่า-โมนาโค 8 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

8 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U10 อิตาลี-ลิกูเรีย-ฝรั่งเศส-ริเวียร่า-โมนาโค 8 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

มิลาน – ซานเรโม – นีซ – คานส์ – โมนาโค

– มอนติคาร์โล – พอร์โตฟิโน – เจนัว 

 ซิงแคว เตรเร่ – ลา สเปเซีย

– ช้อปปิ้งเซอร์ราวาลเล เอ้าท์เลท – มิลาน 

*** รวมค่าวีซ่า และค่าทิปต่างๆ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 15 – 22 พ.ค. 63 56,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 15 – 22  พ.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 54,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 52,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   8,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ 
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ   
 • วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ซาน เรโม – นีซ (ฝรั่งเศส)(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) นีซ – คานส์ – โมนาโค – นีซ(B/L/-)
 • วันที่สี่ (4) นีซ – ซานต้า มาเกอร์ริต้า – พอร์ตโตฟิโน่ – เจนัว(B/L/D)
 • วันที่ห้า (5) เจนัว – ซิงเควเตเร่ – ลา สเปเซีย – เจนัว(B/L/D)
 • วันที่หก (6) เจนัว – SARAVALLE OUTLET – มิลาน(B/-/D)
 • วันที่เจ็ด (7) มิลาน – กรุงเทพฯ(B/-/-)
 • วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63 (1) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 63 (1) กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 63 (2) กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ซาน เรโม – นีซ (ฝรั่งเศส)
วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 63 (2)		กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ซาน เรโม – นีซ (ฝรั่งเศส)

00.35 น. บินตรงสู่ กรุงมิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพลซ่า ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรับกระเป๋าเดินทาง นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางที่สวยงามของอิตาลี แวะเดินเล่นชม เมืองซาน เรโม SAN REMO 310 ก.ม. / 3.30 ช.ม. หนึ่งในเมือง ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รีสอร์ททางทะเลของอิตาเลียน ริเวียร่า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย หลังอาหารให้ท่านเดินเล่นชมเมืองสบายๆก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองนีซ NICE 60 ก.ม. / 1 ช.ม.เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ริมชายหาดเฟร้นช์ริเวียร่า บริเวณอ่าวโค้ด ดาซูร์ให้เวลาท่านเดินเล่นชม ย่านเมืองเก่านีซ - จัตุรัสเมสซิน่า – ถนนเลียบหาด เฟร้นช์ริเวียร่า พรอมมานาด เดอซองเกร ที่มีความหมายว่าถนนของชาวอังกฤษ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON NICE หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 (3) นีซ – คานส์ – โมนาโค – นีซ
วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 (3)		นีซ – คานส์ – โมนาโค – นีซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ CANNES 35 ก.ม. / 45 นาที เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านภาพยนตร์และเป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เทศกาลหนังเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีอิทธิพลมากที่สุด นำท่านนั่งรถผ่านชมมืองคานส์ ที่เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บูเลอวาร์ด เดอ ลา ครัวเซท ที่มีบูติคของเหล่าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปริมหาด เดินชมลายเซ็นต์ดาราดังบนแผ่นกระเบื้องสวนริมทะเล ก่อนออกเดินทางสู่ ราชรัฐโมนาโค THE PRINCIPALITY OF MONACO 60 ก.ม. / 1 ช.ม.ประเทศเอกราชขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากนครรัฐวาติกัน มีพื้นที่ 1.95 ตารางกิโลเมตร นำท่านเดินสู่เนินเขาที่ตั้งของเมืองเก่าในย่านโมนาโควิลล์ นำท่านชม มหาวิหารโมนาโก -สวนโบตานิคที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเล พระราชวังหลวง ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านสู่ย่านเมืองใหม่ มอนติคาร์โล สถานที่ตั้งของ มอนติคาร์โลคาสิโนที่โด่งดัง ตกแต่งอย่างสวยงามดั่งพระราชวัง (หากท่านจะเข้าชมคาสิโนแห่งนี้ ต้องแต่งกายชุดสากลสุภาพและเสียค่าเข้าภายในคาสิโน) ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป กับบรรดารถหรู-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หรือทดลองเสี่ยงโชคในคาสิโนอเมริกันที่อยู่ใกล้ๆกัน ได้เวลานัดหมายนำท่านกลับสู่ เมืองนีซ 20 ก.ม. / 40 นาที อิสระเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสบายๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าบริการ
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON NICE หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63 (4) นีซ – ซานต้า มาเกอร์ริต้า – พอร์ตโตฟิโน่ – เจนัว
วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63 (4)		นีซ – ซานต้า มาเกอร์ริต้า – พอร์ตโตฟิโน่ – เจนัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านกลับสู่อิตาลี เพื่อเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกอร์ริต้า SANTA MAGHARITA 220 ก.ม./ 3 ช.ม. เมืองท่าขนาดเล็กๆเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลของเมืองเล็กๆน้อยๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของแคว้นนี้ด้วยอาคารบ้านเรือนแบบอาร์ต นูโวที่ตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาด แดง เหลือง ชมพู ดูมีชีวิตชีวา ที่สร้างอยู่บนเนินเขาขึ้นไป และยังเป็นท่าจอดเรือยอร์ชของบรรดาเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านลงเรือสู่เมืองพอร์ตโตฟิโน PORTOFINO อดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลี ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ ชายหาดที่สวยงาม และอากาศที่เย็นสบายตลอดปี บ้านเรือนสร้างขึ้นตามเนินเขาริมชายฝั่งด้วยสีสันอันสวยงาม บางช่วงเป็นท่าเทียบเรือยอร์ชที่ดูหรูหรา ถือได้ว่าเป็นอีกเมืองที่น่าเดินทางมาพักผ่อนยิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกพร้อมเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย ก่อนนั่งเรือกลับสู่ซานตา มากาเร็ตต้า และเดินทางต่อสู่ เมืองเจนัว 30 ก.ม./ 30 นาที

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 (5) เจนัว – ซิงเควเตเร่ – ลา สเปเซีย – เจนัว
วันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 (5)		เจนัว – ซิงเควเตเร่ – ลา สเปเซีย – เจนัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาเวนโต LAVENTO 80 ก.ม. / 1.20 ช.ม.เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ที่สำคัญเมืองนี้เป็นที่พำนักของขุนนางคนสำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน / นำท่านเปลี่ยนการเดินทางด้วยรถไฟสู่เส้นทางการท่องเที่ยวอันสุดแสนโรแมนติค เดินทางเข้าไปยัง ชิงเคว เตเร่ (CINQUE TERRE) ซึ่งเป็นชื่อเรียกของ 5 หมู่บ้านชาวประมงที่สร้างอยู่ตามเนินเขาริมฝั่งทะเล บ้านเรือนมีการทาสีที่ฉูดฉาดสวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งรถไฟเดินทางถึงหมู่บ้านแรก คือ ริโอแมกจิโอเร เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตาบ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ จากนั้นนั่งรถไฟต่อสู่ หมู่บ้านมานาโรลา อาจได้เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านแวนาสซ่า เป็นหมู่บ้านที่คงเหลือความเป็นหมู่บ้านชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บ้าน / นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย เมืองใหญ่ในเขตลิกูเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ก่อนเดินทางกลับสู่ เมืองเจนัว 100 ก.ม. / 1.30 ช.ม.บ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาอย่างเป็นทางการจากการจดบันทึก และเจนัวในปัจจุบันยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์สำคัญของอิตาลี นำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป และชมบริเวณอ่าวเจนัวเป็นที่ทอดไว้ด้วยเรือสำราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจำลองขนาดยักษ์ และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองที่นี่มี น้ำพุจัตุรัสเฟอรารี่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซานลอเรนโซ่ สร้างขึ้นในแบบโรมาเนสก์และโกธิก ราวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ประจำตระกูลเมดิซิผู้ทรงอำนาจในอดีต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 20 พ.ค. 63 (6) เจนัว – SARAVALLE OUTLET – มิลาน
วันพุธที่ 20 พ.ค. 63 (6) 		เจนัว – SARAVALLE OUTLET – มิลาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทขนาดใหญ่ SERRAVALLE OUTLET 55 ก.ม. / 1 ช.ม. สถานที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ท่านสามารถดูข้อมูลร้านค้าได้จากทางเว็บไซด์ https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-serravalle/

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน MILAN 95 ก.ม. / 1.20 ช.ม. เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านเดินชมและถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน DUOMO DI MILANO ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ บริเวณด้านหน้าดูโอโม่ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอิตาลี ผู้ริเริ่มการรวมชาติจากบรรดาหัวเมืองต่างๆของอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียว ให้เวลาท่านเดินชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน ท่านจะได้ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม NH MILANO หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที่ 21 พ.ค. 63 (7) มิลาน – กรุงเทพฯ
วันพฤหัสฯที่ 21 พ.ค. 63 (7)		มิลาน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเพลซ่า เพื่อทำการเช็คบัตรโดยสารและการทำคืนภาษี

14.05 น. บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941(ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63 (8) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63 (8)		กรุงเทพฯ

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยื่นขอวีซ่าสถานทูตอิตาลี ต้องทำอะไรบ้าง?
 ***ทุกท่านต้องแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY ***

***ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)***

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป)

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 56,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>