ราคาเริ่มต้นที่ 83,900.00฿
จองทัวร์

U1 อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน

Not Rated
Created with Sketch.

วันเดินทาง

9 วัน 8 คืน

Created with Sketch.

ประเภททัวร์

กรุ๊ปทัวร์

Created with Sketch.

กรุ๊ป

ไม่จำกัด

Created with Sketch.

ภาษา

___

ภาพรวม

U1 อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์ฝรั่งเศส 9 วัน

พิเศษสุด! บินตรงด้วยการบินไทย สะสมไมล์

และโหลดน้ำหนักกระเป๋าได้ถึง 30 กิโลกรัม

 

 

โรม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า – เวนิส – เวนิส – ลูลู่

– ยอดเขาจุงเฟรายอร์คอินเทอร์ลาคิน – ริควีอาร์

– นั่งรถไฟด่วนทีจีเอ็มจากร้านสตาร์บัคส์พาเลซมาเบเกอรี่

– หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์

– ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

*** รวมค่าวีซ่าและค่าทิปต่างๆไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ***

 

กำหนดการเดินทาง

เมษายน 12 – 20 เม.ย. 63 81,900.-
พฤษภาคม 16 – 24 เม.ย. / 17 – 25 พ.ค. 63 74,900.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่  12-20 เม.ย. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน   83,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   81,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม   79,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.-

 

อัตราค่าบริการ
วันที่ 16 – 24 พ.ค. / 17 – 25 พ.ค. 63 ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน   74,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   72,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม   70,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.-

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 • ชำระส่วนที่เหลือภายใน20วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 

 

หมายเหตุ ** กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก **

 

View More

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ
 • วันที่สอง (2) โรม (อิตาลี)-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-สนามโคลีเซียม-บันไดสเปน-น้ำพุเทรวี-พราโต้(-/L/D)
 • วันที่สาม (3) พราโต้ - ปิซ่า - หอเอนปิซา - เวนิส - เวนิสเมสเตร (B / L / D)
 • วันที่สี่ (4) เวนิสเมสเตร - เกาะเวนิส - บาเลนเซีย (B / - / D)
 • วันที่ห้า (5) บัตร กำนัล-ยอดเขาจุงเฟรา-อินเทอร์ลาเก้น-บลูลาร์ (B/L/-)
 • วันที่หก (6) บัตร กำนัล-นั่งรถไฟ TGV-กรุงมาเล (B/L/D)
 • วันที่เจ็ด (7) พระราชวังแวร์ซายส์–หอไอเฟิล–ประตูชัย–ล่องเรือแม่น้ำแซนน์– ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์    (B/L/-)
 • วันที่แปด (8) สนามบินชาร์ลสเดอโกลล์ (ปารีส) – กรุงเทพฯ (B/-/-)
 • วันที่เก้า (9) กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์

ดูทั้งหมด
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
วันแรก (1)		กรุงเทพฯ

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง

วันที่สอง (2) โรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – บันไดสเปน – น้ำพุเทรวี – พราโต้
วันที่สอง (2)	 โรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลีเซียม – บันไดสเปน – น้ำพุเทรวี – พราโต้

00.01 น. บินตรงสู่ กรุงโรมโดยเที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรมประเทศอิตาลีหลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรอรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโรม ROMEเมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี
นำท่านสู่บริเวณนครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน คาทอลิกที่ประทับขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของกรุงโรมก่อนให้เวลาท่านเข้าชมภายในมหาวิหารที่สร้างด้วยศิลปกรรมในยุคเรเนซองส์ที่งดงาม ชมรูป แกะสลักปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากการถูกตรึงบนไม้กางเขน ผลงานชิ้นสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับไมเคิลแองเจโล ฯลฯ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสนามกีฬาโคลอสเซี่ยมได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ชม ประตูชัยคอนสแตนติน และผ่านชมบริเวณจตุรัสเวนีเซีย ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้รวบรวมหัวเมืองต่างๆให้เป็นราชอาณาจักรอิตาลี โดยพระองค์ถือว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิตาลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินชม ย่านบันไดสเปน จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น แลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงโรม ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ / เดินต่อสู่น้ำพุเทรวี่น้ำพุในตำนานที่ท่านจะต้องมาโยนเหรียญเสี่ยงทางให้ท่านได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ให้เวลาท่านสามารถลองชิมไอศครีมโฮมเมดเจลล่าโต้ ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยน

15.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพราโต้ PRATO 295 ก.ม / 4 ช.ม.
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PRESIDENT PRATO / WALL ART หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันที่สาม (3) พราโต้ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิสเมสเตร้
วันที่สาม (3)		พราโต้ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เวนิสเมสเตร้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า PISA80ก.ม. /1ช.ม. เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก อยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์ในเป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซ่าอยู่ในแคว้นตอสกานา / นำท่านเดินเข้าสู่จัตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี ซึ่งแปลว่า "จัตุรัสอัศจรรย์" ที่ตั้งของ มหาวิหารปิซ่า – อาคารแบบติสที่ประกอบพิธีศีลจุ่ม และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ที่เริ่มสร้างปีค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 และองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ.1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ นครฟลอเรนซ์ FLORENCE90 ก.ม./ 1.20ช.ม.เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ นำท่านถ่ายรูปกับบริเวณรอบนอกของมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ มหาวิหารแห่งฟลอเรนซ์ เดินต่อสู่ จัตุรัสซิคนอเรีย ที่ตั้งของพระราชวังเวคคิโอ ที่บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเคยเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักเดวิด ของไมเคิลแองเจโลมาเป็นเวลานาน ก่อนถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์อาคาเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีสถานที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานเวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โนที่อดีตเคยเป็นที่ตั้งของร้านขายทอง ปัจจุบันเป็นร้านขายเครื่องประดับและของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เวนิส เมสเตร้ VENICE MESTRE255 ก.ม./ 3.30ช.ม.เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตหนึ่งในแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของอิตาลี
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DELFINO / AMBASCIATORI/ HOLIDAY INN MESTRE FULL BKFหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

วันที่สี่ (4) เวนิสเมสเตร้–เกาะเวนิส– ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
วันที่สี่ (4)	เวนิสเมสเตร้–เกาะเวนิส– ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสซามาร์โค จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี มหาวิหารเซนต์มาร์ค เป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกหลากสีสันเป็นภาพที่สวยงามนำท่านเดินผ่านชมสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังดอร์จซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิส อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย นำท่านเดินสู่แกรนด์คาเนลคลองใหญ่ที่มีสะพานริอัลโต้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สำคัญของเวนีเซีย
หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ เพื่อให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่

14.00 น. ได้เวลานัดหมาย นำท่านข้ามเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์นLUCERNEในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 470 ก.ม. / 5.30 ช.ม. เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์ให้ท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดการเดินทาง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLE LUCERN / HOLIDAY INN EXPRESS LUZERN KRIหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ห้า (5) ลูเซิร์น– ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเก้น – ลูเซิร์น
วันที่ห้า (5)		ลูเซิร์น– ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเก้น – ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ GRINDELWALD 85 ก.ม./ 1.30ช.ม.หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทของสวิสที่ตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงาม นำท่านขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา JUNGFRAUJOCHซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป รวมทั้งแนวเทือกเขา-ทุ่งหญ้า จนถึงจุดเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ ไชเด็ค เพื่อนั่งรถไฟไต่เขาลอดอุโมงค์ใต้ภูเขาสู่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ 3,454 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชื่อที่มาของฉายานามTOP OF EUROPE

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย นำท่านสู่ ลานสฟิงค์SPHINXจุดเช็คอินและถ่ายรูปกับป้ายสีฟ้าสัญลักษณ์แห่งยุงฟราวยอร์คที่ความสูง3,571 เมตรจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพกว้างไกลในวันที่ท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอกก่อนนำท่านสู่ไอซ์พาเลซICE PALACE ถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ต่อด้วยลานหิมะที่ท่านจะได้ชมธารน้ำแข็ง AlestschGlacierที่มีความยาวถึง 22 ก.ม.อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดนิยมของยุงฟราวที่นักท่องเที่ยวจะมาจับธงชาติสวิส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ชมวิว ช้อปปิ้งของที่ระลึก ก่อนเดินทางลงจากยุงฟราวเปลี่ยนรถไฟที่ไคลน์ไชเด็คชมวิวสวยอีกๆฝั่งผ่านเมืองเวงเก้น สู่หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อนำท่านกลับขึ้นรถโค้ชเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น18ก.ม./30 นาที เมืองเล็กๆในหุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ให้เวลาท่านเดินเล่นพักผ่อนชมเมือง-ช้อปปิ้งสบายๆ ก่อนเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น70 ก.ม./ 1.30ช.ม.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม IBIS STYLE LUCERN หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) ลูเซิร์น –ริควีร์– สตราสบูร์ก– นั่งรถไฟ TGV. – กรุงปารีส
วันที่หก (6)		ลูเซิร์น –ริควีร์– สตราสบูร์ก– นั่งรถไฟ TGV. – กรุงปารีส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ถ่ายรูปกับ 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองลูเซิร์นอนุสาวรีย์รูปสิงโตLION MONUMENT ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจ้างสวิสสะพานไม้ ชาเปิลCHAPEL BRIDGEสะพานเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรีอัสและทะเลสาบลูเซิร์นLAKE LUCERNทะเลสาบสวยงามดั่งภาพวาดในจินตนาการ ก่อนนำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส แวะเดินเล่น ชมเมืองริควีร์RIQUEWIHR170 ก.ม./ 2.30ช.ม.หมู่บ้านเล็กๆกลางดงไร่องุ่น อีกแหล่งผลิตไวน์ดีแห่งแคว้นอัลซาค และยังมีความสวยงามของอาคารบ้านเรือนอายุกว่า 200-300 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสตราสบูร์ก เมืองหลวงของ แคว้นอัลซาค ประเทศฝรั่งเศส มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกกันว่า ปารีสน้อยหรือ LA PETITE FRANCE

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป เป็นเมืองหลวงของ แคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส /มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการบันทึกจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกและมีการขนานนามว่าLA PETITE FRANCEจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS)เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วนTGV หรือ Train A Grande Vitesseด้วยความเร็วระดับ 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของรถไฟทีจีวี เพียง 2 ช.ม.เศษๆกับระยะทางกว่า 500 ก.ม. ท่านก็เดินทางถึงมหานครปารีสด้วยความสะดวกสบาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมMERCURE PARIS VERIZY หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด(7) พระราชวังแวร์ซายส์– หอไอเฟิล – ประตูชัย –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
วันที่เจ็ด(7)	พระราชวังแวร์ซายส์– หอไอเฟิล – ประตูชัย –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมภายใน พระราชวังแวร์ซายส์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่านห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม อันเป็นสถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากกรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นภายในเขตอุทยานและบริเวณรอบๆพระราชวัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟิลได้อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก / นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน หนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ผ่านถนนสายสำคัญ อเวนิวเดอชอมป์ เอลิเซ่ ต่อด้วย จตุรัสคองคอร์ดที่สวยงามจากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก / อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหอมแบรนด์ดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าบริการ เพื่อให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมMERCURE PARIS VERIZY หรือเทียบเท่า

วันที่แปด (8) สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์ (ปารีส)– กรุงเทพฯ
วันที่แปด (8)		สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์ (ปารีส)– กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอกอลล์ เพื่อทำการเช็คอินและผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

วันที่เก้า (9) กรุงเทพฯ
วันที่เก้า (9)		กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับพร้อมคณะ สายการบินไทย ชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %**
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ) 
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย?

การยื่นขอวีซ่าสถานทูตอิตาลี ต้องทำอะไรบ้าง?
 ***ทุกท่านต้องแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS ITALY ***

***ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)***

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

สถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
การยกเลิกการเดินทาง มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า มีอะไรบ้าง ?
1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป)

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น

ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน

วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า

แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า **

2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ) 

4.สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7.สำเนาบัตรข้าราชการ

8.หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

- พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  คำ

นำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้น ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน พร้อมตราประทับบริษัท และ ลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรองการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณีเกษียณอายุ : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมเอกสารการเสียภาษี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย

- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ระบุชั้นเรียน คำนำหน้านาม  ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้าพาสเท่านั้นพร้อมตราประทับ และลายเซ็นของผู้ออกจดหมายรับรอง (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

9.หลักฐานการเงินใช้สำเนาสมุดบัญชีหรืองบย้อนหลัง 6 เดือนระเบียน  ของบัญชีออมทรัพย์มียอดเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีไม่สูงสุดต่ำกว่า 100,000 บาทคุณต้องมีหัวเรื่อง: การเคลื่อนไหวเรียงทุกเดือนระเบียนห้ามกระโดดเดือนระเบียน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) ถ้า ในกรณีใช้งบกรุณาระบุ DIV ชื่อ - นามสกุลเจ้าของบัญชีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้โดยชื่อ - นามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้องตามพา สปอร์ต (*** สถานฑูตไม่รับพิจาร าชื่อบัญชีในนาม บริษัท , หุ้นและสหกรณ์ต่างๆ ***)หมายเหตุ*** สถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำและบัญชีกระแสรายในวันนี้ในการขอวีซ่า
สถานการณ์ไม่มีบัญชีส่วนตัวหรือเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

สามารถให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เช่นบิดา , มารดา, พี่, คุณน้อง  ทำหนังสือรับรองทางการเงิน ( ธนาคารรับประกัน) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้ จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมาย ด้วย ) (อายุไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหรืองบใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เด อน(ปรับสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) พร้อมแนบเอกสารคุณผู้ออกค่าใช้จ่ายมาด้วยมีดังนี้

- เรียงพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน 

- จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ใช้จ่ายใช้ 

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้าน, ใบสูติบัตร 

** บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคนจะต้องผูกมัดสมุดบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกกรณี **

10.สถานการณ์ที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา - มารดาหรือเดินทาง ๆ ไปกับท่านใดท่านคุณหนึ่งจะคุณต้องทำหนังสือให้ความสามารถยินยอมจากเนชั่อำเภอโดยที่บิดา - มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความ จำนงในการอนุญาตให้ บุตรคนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนายหนึ่งได้มา ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตปกครองโดยนายอำเภอหรือผู้ช่วยนายอำเภอ

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของมารดาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีหนังสือการดูแลบุตรและเอกสารการทิ้งร้างโดยมีข้อความระบุว่า“ มีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว”
Created with Sketch.
เริ่มต้น 83,900.00฿

ทัวร์อื่นแนะนำ

อัพเดทโปรโมชั่นก่อนใคร!

กรอกอีเมลเลย >>>